Today’s NEWS FEED

News Feed

NOK เตรียมขยายเส้นทางการบิน-จับมือพันธมิตร-ลดต้นทุนดำเนินงาน หวังพ้นบ่วง "C"

428

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(24 สิงหาคม 2562 )----นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)หรือ NOK เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุม เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” จากการที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว สาหรับงบการเงินไตรมาสที่ 2/2019 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2562 โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัทขอรายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้

สาเหตุ
ปัจจัยภายนอก :
1. ภาพรวมธุรกิจสายการบินทั่วโลกอยู่ในช่วงขาลงเนื่องมาจากGDPโลกปรับตัวลงตามสงครามการค้า
แต่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือได้ว่ามีอัตราการเติบโตของธุรกิจสายการบินสูงสุด
2. ราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลง
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลดอลล่าร์สหรัฐ

ปัจจัยภายใน :
1. การปรับปรุงด้านรายได้
2. ประสิทธิภาพของการบริหารต้นทุนในการดาเนินงาน
3. ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินที่ลดลงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสาร


แนวทางแก้ไข

จากการประชุมครั้งก่อนที่บริษัทฯ ได้จัดทาแผนฟื้นฟูธุรกิจ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ โดยในปัจจุบันได้ดาเนินการบางส่วนแล้ว และยังมีบางส่วนที่อยู่ในระหว่างดาเนินงาน ดังนี้

การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดย :

1. การปรับแนวทางการตลาดให้เน้นขายผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงขึ้น
2. การจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ได้จากัดเฉพาะพันธมิตรธุรกิจสายการบินเท่านั้น
3. การขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
4. การเพิ่มรายได้อื่น นอกเหนือจากรายได้จากค่าโดยสาร (Ancillary revenue)
4. การสื่อสารให้ผู้โดยสารเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องของการมีเที่ยวบินที่ตรงต่อเวลา

บริษัทได้มีการปรับปรุงการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก โดยนกแอร์ได้เปิดเส้นทางบินสู่ประเทศอินเดีย เมืองกูวาฮาติ ซึ่งทาการเปิดขายอยู่ในขณะนี้ และจะเริ่มบินในเดือน กันยายน 2562 นี้ และยังมีแผนการเปิดเส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่นในเร็วๆนี้เช่นกัน นอกจากนั้นนกแอร์ได้เปิดให้บริการการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562

การลดต้นทุนในการดาเนินงานโดย:

1. การเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบิน โดยเพิ่มการบินในเวลากลางคืน
2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การปรับปรุงการบริหารงานด้านการให้บริการภาคพื้นดิน
4. การเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้มีระยะทางการบินที่ยาวขึ้น
5. การลดอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิง โดยบริหารจัดการแผนการนาเครื่องขึ้น (Take off) และลงจอด (Landing)


บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 11.3% (ไตรมาสที่ 2/2018 และ ไตรมาสที่ 2/2019) โดยเป็นค่าใช้จ่ายหลักจากค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบารุงเครื่องบิน และค่าน้ามัน

การตรงต่อเวลา :
จากที่บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การรักษามาตรฐานความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของเครื่องบินอย่างรวดเร็วและแม่นยา โดยได้มีการปรับปรุงการบริการภาคพื้น และขั้นตอนต่างๆให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยอานวยความสะดวกเพื่อให้สอดคล้องกับหน้างาน และในตารางบินฤดูหนาวบริษัทได้ปรับตารางบินให้มีความเหมาะสมมากขึ้นกับการจราจรที่หนาแน่นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต

มี 3 แนวทางหลัก คือ

1. ขยายเส้นทางการบินต่างประเทศ ทาให้มีรายได้เพิ่มประกอบกับต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากใช้ฝูงบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สานต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันเพื่อที่จะขยายเครือข่ายได้มากขึ้น
3. บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : การบริหารพอร์ตหุ้น 3 ประเภท เพราะดูแค่ SET ก็เสร็จมัน

ผมให้สัมภาษณ์รายการนายกล้วยหอมคุยกับกูรูว่า นักลงทุนอย่าเอาดัชนีSETมาประกอบการเทรดโดยเหมาไปรวมๆ เพราะเป็นการทำผิด เช่น

เจาะยาง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ภาพรวมตลาด ไปไหนไม่ไกล แกว่งรอข่าวดี บริเวณบวกลบ 1,550 จุด ไม่ต้องไปไหนไกล...ทั่วโลก รอข่าว

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้