Today’s NEWS FEED

News Feed

PE รอผลคําพิพากษาคดี“คดีภาษีอากร" ก่อนจากนั้นจะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"

250


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 สิงหาคม 2562)----- บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) PE เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมกับผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จากการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” สืบเนื่องจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว บริษัทขอรายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้

สาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" มาจาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคํา พิพากษาให้บริษัทชําระหนี้ค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่วมค้า พีอี - เพทแลน ให้แก่กรมสรรพากรเป็นจํานวน 251,699,348.81 บาท (“คดีภาษีอากร")
คณะกรรมการของบริษัทได้กําหนดแนวทางในการชําระหนี้คดีภาษีอากร โดยให้บริษัทขายหุ้นสามัญที่ถือครองใน บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จํากัด ("PIL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บางส่วนเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ให้แก่กรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะดําเนินการขายหุ้นสามัญของ PIL แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลาย กลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชําระเงินค่างานให้แก่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ("คดีฟ้องเรียกค่า งาน)


จากนั้น บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชําระเงินให้แก่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เป็นต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคํานวณจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 รวมเป็นเงิน 837,221,091.68 บาท และ ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 473,466,980.61 บาทนับแต่วันที่ 3 เมษายน 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะ ชําระเสร็จสิ้น


แม้ว่าคดีฟ้องเรียกค่างานยังไม่เป็นที่สุด โดยบริษัทยังมีสิทธิในการขออนุญาตยื่นฎีกาได้ แต่ผลของคําพิพากษา ของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษในคดีดังกล่าวซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของบริษัท ทําให้บริษัทต้องรอผลคําพิพากษาอันเป็นที่สุดในคดีนี้ก่อน จึงจะกําหนดแนวทางการดําเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของ บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ได้

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : การบริหารพอร์ตหุ้น 3 ประเภท เพราะดูแค่ SET ก็เสร็จมัน

ผมให้สัมภาษณ์รายการนายกล้วยหอมคุยกับกูรูว่า นักลงทุนอย่าเอาดัชนีSETมาประกอบการเทรดโดยเหมาไปรวมๆ เพราะเป็นการทำผิด เช่น

เจาะยาง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ภาพรวมตลาด ไปไหนไม่ไกล แกว่งรอข่าวดี บริเวณบวกลบ 1,550 จุด ไม่ต้องไปไหนไกล...ทั่วโลก รอข่าว

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้