Today’s NEWS FEED

News Feed

PE รอผลคําพิพากษาคดี“คดีภาษีอากร" ก่อนจากนั้นจะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"

361


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 สิงหาคม 2562)----- บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) PE เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมกับผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จากการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” สืบเนื่องจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว บริษัทขอรายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้

สาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" มาจาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคํา พิพากษาให้บริษัทชําระหนี้ค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่วมค้า พีอี - เพทแลน ให้แก่กรมสรรพากรเป็นจํานวน 251,699,348.81 บาท (“คดีภาษีอากร")
คณะกรรมการของบริษัทได้กําหนดแนวทางในการชําระหนี้คดีภาษีอากร โดยให้บริษัทขายหุ้นสามัญที่ถือครองใน บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จํากัด ("PIL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บางส่วนเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ให้แก่กรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะดําเนินการขายหุ้นสามัญของ PIL แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลาย กลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชําระเงินค่างานให้แก่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ("คดีฟ้องเรียกค่า งาน)


จากนั้น บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชําระเงินให้แก่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เป็นต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคํานวณจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 รวมเป็นเงิน 837,221,091.68 บาท และ ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 473,466,980.61 บาทนับแต่วันที่ 3 เมษายน 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะ ชําระเสร็จสิ้น


แม้ว่าคดีฟ้องเรียกค่างานยังไม่เป็นที่สุด โดยบริษัทยังมีสิทธิในการขออนุญาตยื่นฎีกาได้ แต่ผลของคําพิพากษา ของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษในคดีดังกล่าวซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของบริษัท ทําให้บริษัทต้องรอผลคําพิพากษาอันเป็นที่สุดในคดีนี้ก่อน จึงจะกําหนดแนวทางการดําเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของ บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ได้

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : BCG กลยุทธ์ H2/63 โตจากธุรกิจใหม่ ต่อยอดบรรจุภัณฑ์แก้ว ควบพลังงาน

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) เดินหน้ารุกธุรกิจ ปรับแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้น..

บล.บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญ “วีไอชื่อดัง” เจาะลึก Mega Trend 2030 กับลูกค้าบัญชีหุ้นต่างประเทศ

บล.บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญ “วีไอชื่อดัง” เจาะลึก Mega Trend 2030 กับลูกค้าบัญชีหุ้นต่างประเทศ

ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้