Today’s NEWS FEED

News Feed

VGI จดทะเบียนตั้งบ.ร่วมทุน กับ สห ลอว์สัน -SPI เตรียมลุยร้านสะดวก Lawson ในเขตพื้นที่ขนส่งมวลชนในประเทศไทย

282
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (21 สิงหาคม 2562)---- บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) VGI เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาร่วมทุน )“สัญญาร่วมทุนฯ”( กับกับบริษัท สห ลอว์สันจำกัด )“SL”( และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด )มหาชน( (“SPI”) น้ัน

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ กับ SL และ SPI ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทร่วมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเร็จแล้ว ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุนฯ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
ชื่อบริษัท บริษัท เอสแอลวี รีเทล จำกัด )“บริษัทร่วมทุนฯ”
ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100บาท
โครงสร้างการถือหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30, SL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และSPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทร่วมทุนฯ
คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน, SL จำนวน 3 ท่าน และ SPI จำนวน 1 ท่าน
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อภายใต้ชื่อ Lawson ในเขตพื้นที่ขนส่งมวลชนในประเทศไทย
แหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯการลงทุนและให้ความช่วยเหลือในอนาคต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทฯ คาดหมายว่า การร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนฯ นี้ จะเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพิ่มมากข้ึน

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PTT กำไรปีหมูทรุด 22.3% โบรกฯส่อง Q1/63 ไร้วี่แววฟื้นตัว

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผลประกอบการปี 2562 โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิ ในปี 2562 มีจำนวน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้