Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่19 ส.ค. 2562

343

 
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL) นาย ชอง โท คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชนิดา โสภณพนิช) หุ้นสามัญ 17/08/2562 10,000 172.50 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย ภิมุข สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 200,000 2.87 ซื้อ Link
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) นาย ประวิท โรจนาศรีรัตน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปราณี โรจนาศรีรัตน์) หุ้นสามัญ 16/08/2562 2,000 0.86 ซื้อ Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2562 35,900 2.82 ซื้อ Link
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย ธนายุส โฆสิตสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2562 196,900 1.45 ซื้อ Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 50,000 24.40 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) นาย รชต ตราชูวณิช ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 16/08/2562 5,000 9.75 ซื้อ Link
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 3,000 4.96 ซื้อ Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 10,000 9.00 ซื้อ Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย อัสนี ทรัพยวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 3,600 4.70 ขาย Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 16/08/2562 61,100 23.50 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 16/08/2562 65,000 23.60 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 16/08/2562 63,900 23.70 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 16/08/2562 20,000 23.80 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 16/08/2562 20,000 23.90 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 16/08/2562 100,000 24.00 ซื้อ Link
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.(BLS) นาย ชอง โท คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชนิดา โสภณพนิช) หุ้นสามัญ 16/08/2562 10,000 172.50 ซื้อ Link
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM) นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 97,500 0.35 ซื้อ Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) นาย ธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 20,000 52.00 ขาย Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) นาย ธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 20,000 52.25 ขาย Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) นาย ธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 20,000 52.50 ขาย Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 14/08/2562 200,000 0.36 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 15/08/2562 200,000 0.36 ซื้อ Link
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล) หุ้นสามัญ 15/08/2562 20,000 19.20 ขาย Link
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 1,000 18.95 ซื้อ Link
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 500 18.80 ซื้อ Link
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 5,000 4.52 ซื้อ Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 100,000 52.00 ซื้อ Link
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) นาย กิตติ ชีวะเกตุ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 5,000 3.08 ซื้อ Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 38,600 5.11 ซื้อ Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 400,000 2.32 ขาย Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 100,000 2.32 ขาย Link
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) นาย วรุณ วรวณิชชา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 705,800 1.07 ซื้อ Link
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) นาย วรุณ วรวณิชชา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 320,000 1.08 ซื้อ Link
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG) นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 110,000 4.84 ซื้อ Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล) หุ้นสามัญ 16/08/2562 60,000 10.10 ซื้อ Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 70,000 15.26 ขาย Link
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) นาย วิทูร สุริยวนากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 500,000 15.00 ซื้อ Link
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) นาย วิทูร สุริยวนากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 141,600 14.90 ซื้อ Link
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) นาย ธนา เสนาวัฒนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 10,100 4.94 ซื้อ Link
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) นาย ธนา เสนาวัฒนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 52,900 4.98 ซื้อ Link
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 5,000 24.10 ซื้อ Link
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS) นาย พรชัย พิศาลอนุกูลกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 5,500 8.75 ซื้อ Link
เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) นาย พดด้วง คงคามี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 9,000 1.30 ซื้อ Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สมประสงค์ บุญยะชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2562 60,000 36.25 ขาย Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สมประสงค์ บุญยะชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2562 10,000 37.00 ขาย Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 2,000 2.70 ซื้อ Link

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : IVL รุกซื้อธุรกิจรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ ปูพรมกำลังการผลิตสู่ 750,000 ตันภายในปี 68

IVL เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/63 ระบุซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลสอดคล้อง....

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : รอบนี้ไปไกลได้เท่าไหร่?

*รอบนี้กรอบบน 1375 ถ้าไม่ไกลเกินนั้นก็ขายทำรอบ แล้วมารอรับล่าง1300กันใหม่ แต่หากเกินนั้นก็จะได้ลุ้นเปลี่ยนแนวโน้ม จากซึม

ความหวัง By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย งดขี่ไม้กวาดวิเศษ 1 วัน เพราะดูพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้กทม. มีฝน 60% แบบว่าระวังไว้ก่อน เดี่ยวเป็นหวัดคัด.....

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้