Today’s NEWS FEED

News Feed

Update: B52 ออกหุ้นใหม่351.20 ล้านหุ้น ขายRO 9:2 ราคา0.20บ./หุ้น รองรับขยาย 3 ธุรกิจหลัก พร้อมออกหุ้นกู้วงเงิน 300 ล้านบาท

112สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (16 สิงหาคม 2562)----- นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) B52 เปิดเผยว่า แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2562และครั้งที่ 8/2562 ยกเลิกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562ใหม่ รวมทั้งการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด


ขณะที่มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท2คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท


สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1.) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.) ธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 3.) ธุรกิจเป็นศูนย์รวมเครดิตพ้อยท์ และ E-Commerce ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ รวมไปถึงการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเดิมเช่น เพิ่มเติมธุรกิจด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ทั้งนี้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินลงทุนเพื่อใช้พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่ายของร้านค้าปลีก โดยบริษัทมีแผนการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้


กลยุทธ์ทางธุรกิจของ บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหาชน)

1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนนานซึ่งยังไม่เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้บ ริ ษั ท จึ ง มี แ น ว ท า ง ที่ จ ะ เ ลื อ ก ล ง ทุน ใ น ธุ ร กิ จอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบและระมัดระวัง

2 ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์WeChat Pay, Alipayบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเติมช่องทางการเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นอกเหนือจากWeChat Pay, Alipay ซึ่งได้แก่ ไลน์เพย์, ยูเนี่ยนเพย์เป็นต้น

3 ธุรกิจศูนย์รวมเครดิตพ้อยท์ ภายใต้แบรนด์“abcPoint”และ ธุรกิจ E-Commerce บนแพลตฟอร์ม “abc Shopping”และธุรกิจรับจ่ายบิลและเติมเงินด้วยพ้อยท์ “abc Payment”บริษัทมีแผนการให้บริการเป็นศูนย์รวมพ้อยท์ทุกชนิดทั้งจากบัตรเครดิตและเงินสด รับบริการจัดการพ้อยท์
ให้กับลูกค้าภายนอกและในองค์กร โดยเปลี่ยนจาก“abc Point” “abc Shopping” และ “abc Payment”เป็น “Tanjai Point” “Tanjai Shopping”และ “TanjaiPayment” ตามลำดับ


อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจชอปปิ้ง (Tanjai Shopping) 2.ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจ เซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ 3. ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้ า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้ าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) 4. ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์ การสั่งสินค้ า บริหารจัดการสต็อคสินค้าของร้านค้าซึ่งเป็นลูกค้ าของบริษัท 5. ลงทุนระบบซอฟท์แวร์ส าหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท โดยเมื่อรวมกับเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้สำหรับดำเนินโครงการจำนวน 32,500,000 บาท ทำให้มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท (รวมเรียกทั้งหมดว่า “การเข้าทำรายการ”)


มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินธุรกิจและ
ขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinancing)
ส าหรับหุ้นกู้ระยะสั้นมีอายุไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี

อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562ในวันที่ 23 กันยายน 2562เวลา 10.00น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30สิงหาคม 2562

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PLANB จะโกยรายได้ปีนี้ 4.8-5 พันลบ. พร้อมวางเป้า 3-5 ปีโตเฉลี่ย20%

PLANB มั่นใจรายได้ปี 62 แตะ 4.8 - 5 พันลบ. รับช่วงไฮน์ ซีซั่นใน H2/62 พร้อมคาดอัตราการใช้สื่อทั้งปีสูงกว่า 75% ก่อนเต...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : หุ้นใหม่สุดฮ็อต AWC : 5 เหตุผลที่ควรจอง vs 5 เหตุผลที่ไม่ควรจอง

1.เป็นหุ้นมาร์เก็ตแค็ปใหญ่ไซส์ยอดนิยมกองทุน เข้าตลาดมา2แสนล้าน อยู่ในSET50ไปยาวเลย

กำไรขาย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ ข่าวหุ้นทั่วโลกไม่ได้มีอะไร ชวนให้ขนลุก ราคาน้ำมันในตลาดโลก ตอนนี้ก็นิ่งๆ หลังซาอุฯ เป

มัลติมีเดีย

ว้าว ชโยกรุ๊ป (จะ) โกยกำไร 100 ล้าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้