Today’s NEWS FEED

News Feed

Update: B52 ออกหุ้นใหม่351.20 ล้านหุ้น ขายRO 9:2 ราคา0.20บ./หุ้น รองรับขยาย 3 ธุรกิจหลัก พร้อมออกหุ้นกู้วงเงิน 300 ล้านบาท

155สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (16 สิงหาคม 2562)----- นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) B52 เปิดเผยว่า แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2562และครั้งที่ 8/2562 ยกเลิกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562ใหม่ รวมทั้งการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด


ขณะที่มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท2คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท


สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1.) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.) ธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 3.) ธุรกิจเป็นศูนย์รวมเครดิตพ้อยท์ และ E-Commerce ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ รวมไปถึงการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเดิมเช่น เพิ่มเติมธุรกิจด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ทั้งนี้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินลงทุนเพื่อใช้พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่ายของร้านค้าปลีก โดยบริษัทมีแผนการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้


กลยุทธ์ทางธุรกิจของ บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหาชน)

1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนนานซึ่งยังไม่เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้บ ริ ษั ท จึ ง มี แ น ว ท า ง ที่ จ ะ เ ลื อ ก ล ง ทุน ใ น ธุ ร กิ จอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบและระมัดระวัง

2 ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์WeChat Pay, Alipayบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเติมช่องทางการเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นอกเหนือจากWeChat Pay, Alipay ซึ่งได้แก่ ไลน์เพย์, ยูเนี่ยนเพย์เป็นต้น

3 ธุรกิจศูนย์รวมเครดิตพ้อยท์ ภายใต้แบรนด์“abcPoint”และ ธุรกิจ E-Commerce บนแพลตฟอร์ม “abc Shopping”และธุรกิจรับจ่ายบิลและเติมเงินด้วยพ้อยท์ “abc Payment”บริษัทมีแผนการให้บริการเป็นศูนย์รวมพ้อยท์ทุกชนิดทั้งจากบัตรเครดิตและเงินสด รับบริการจัดการพ้อยท์
ให้กับลูกค้าภายนอกและในองค์กร โดยเปลี่ยนจาก“abc Point” “abc Shopping” และ “abc Payment”เป็น “Tanjai Point” “Tanjai Shopping”และ “TanjaiPayment” ตามลำดับ


อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจชอปปิ้ง (Tanjai Shopping) 2.ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจ เซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ 3. ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้ า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้ าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) 4. ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์ การสั่งสินค้ า บริหารจัดการสต็อคสินค้าของร้านค้าซึ่งเป็นลูกค้ าของบริษัท 5. ลงทุนระบบซอฟท์แวร์ส าหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท โดยเมื่อรวมกับเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้สำหรับดำเนินโครงการจำนวน 32,500,000 บาท ทำให้มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท (รวมเรียกทั้งหมดว่า “การเข้าทำรายการ”)


มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินธุรกิจและ
ขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinancing)
ส าหรับหุ้นกู้ระยะสั้นมีอายุไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี

อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562ในวันที่ 23 กันยายน 2562เวลา 10.00น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30สิงหาคม 2562

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PTT กำไรปีหมูทรุด 22.3% โบรกฯส่อง Q1/63 ไร้วี่แววฟื้นตัว

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผลประกอบการปี 2562 โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิ ในปี 2562 มีจำนวน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้