Today’s NEWS FEED

News Feed

VGIเผยงบรวมQ1/62สิ้นสุด30มิ.ย.กำไร304ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร261ลบ.

894

หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
หลักทรัพย์
VGI
แหล่งข่าว
VGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
           บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

                  (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                  ไตรมาสที่ 1
                   สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 มิถุนายน
       ปี               2562     2561
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         304,005   261,326
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          0.036    0.036
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                  ไตรมาสที่ 1
                   สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 มิถุนายน
       ปี               2562     2561
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         414,601   266,364
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          0.048    0.037
   ต่อหุ้น (บาท)      

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ                      
   ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตดังนี้
ก)  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 5.1.1 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท 
ทรานส์.แอด โซลูชั่น) ในระหว่างปี 2561 โดยบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ)
ได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อ
และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน และบริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไว้
เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าว
ข)  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 5.2.1 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท โกลด์ 
สตาร์ กรุ๊ป จำกัด) ในระหว่างปี 2561 โดยบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ)
อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้มีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 เรียบร้อยแล้ว"             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางจิตเกษม หมู่มิ่ง )
                  ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
_____________________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : IVL รุกซื้อธุรกิจรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ ปูพรมกำลังการผลิตสู่ 750,000 ตันภายในปี 68

IVL เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/63 ระบุซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลสอดคล้อง....

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : รอบนี้ไปไกลได้เท่าไหร่?

*รอบนี้กรอบบน 1375 ถ้าไม่ไกลเกินนั้นก็ขายทำรอบ แล้วมารอรับล่าง1300กันใหม่ แต่หากเกินนั้นก็จะได้ลุ้นเปลี่ยนแนวโน้ม จากซึม

ความหวัง By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย งดขี่ไม้กวาดวิเศษ 1 วัน เพราะดูพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้กทม. มีฝน 60% แบบว่าระวังไว้ก่อน เดี่ยวเป็นหวัดคัด.....

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้