Today’s NEWS FEED

News Feed

เพิ่มเติม B ล้วงกระเป๋าไม่เกิน160ลบ. ลงทุนโซลาร์2โครงการที่เวียดนาม 58 เมกะวัตต์ COD ก.ค.63

165

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(2สิงหาคม2562)-----นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)B เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทํารายการในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 โครงการ โดยการซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte. Ltd. บริษัทจํากัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP") ทะเบียนนิติ บุคคลเลขที่ 201526636G ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว

โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ERC No. 3002119528 และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd.,ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ERC No. 3002119510 นิติ บุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (“ประเทศเวียดนาม") ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดหาติญ (Ha Tinh) ประเทศเวียดนาม ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จํานวน 58.00 เมกะวัตต์

"ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้เข้าให้บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) และสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใน GAP โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสัญญาผู้ถือหุ้น ภายในเดือนสิงหาคม2562"นายฐิติศักดิ์กล่าว

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GA Power Pte. LTd. ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดหาติญ ประเทศเวียดนาม จํานวน 2 โครงการ ขนาด กําลังการผลิตติดตั้งรวม 58.00 เมกะวัตต์ โดยได้รับหนังสืออนุมัติในหลักการจากการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity : “EVN") ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 2 โครงการ แต่อยู่ระหว่างรอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยมี ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ให้กับ EVN และคาดว่าจะอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT ) ที่ 0.092 USD ต่อ หน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ จะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte. Ltd. ที่จะเป็นเจ้าของสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า PPA 2 โครงการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญสามัญเพิ่มทุนของ GA Power Pte. Ltd. มูลค่าหุ้นละ 1SGD ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40ของจํานวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 160.00 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทํารายการโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)

2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 58.00 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในวันเดือนกรกฎาคม 2563


แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ จะใช้เงินทุนคงเหลือจากการเพิ่มทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเงินทุนจากการขายที่ดิน รวมถึงเงินทุนจากการเพิ่มทุนในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยการใช้เงินจะไม่เป็นสัดส่วนตามที่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 อนุมัติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท 1. บริษัทฯ จะได้ลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงของรายได้ และผลการดําเนินงาน เนื่องจากลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจท่าเรือ, ขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันเพียงธุรกิจเดียว 3. การลงทุนในครั้งนี้ มีผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) และผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ประมาณร้อยละ9.63 - 9.94 ต่อปี และร้อยละ 12.64 - 13.75 ต่อปี ตามลําดับ ในขณะที่ความเสี่ยงของธุรกิจมีต่ำ จึงเป็นการลงทุนที่ดี


อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 ได้พิจารณาการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 โครงการ ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีความเห็นว่าการเข้า ทํารายการในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจ ท่าเรือ (Port), ขนส่ง (Transport) และโลจิสติกส์ (Logistics)ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทํารายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทํารายดังกล่าว

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : BCG กลยุทธ์ H2/63 โตจากธุรกิจใหม่ ต่อยอดบรรจุภัณฑ์แก้ว ควบพลังงาน

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) เดินหน้ารุกธุรกิจ ปรับแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้น..

บล.บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญ “วีไอชื่อดัง” เจาะลึก Mega Trend 2030 กับลูกค้าบัญชีหุ้นต่างประเทศ

บล.บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญ “วีไอชื่อดัง” เจาะลึก Mega Trend 2030 กับลูกค้าบัญชีหุ้นต่างประเทศ

ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้