Today’s NEWS FEED

News Feed

เพิ่มเติม B ล้วงกระเป๋าไม่เกิน160ลบ. ลงทุนโซลาร์2โครงการที่เวียดนาม 58 เมกะวัตต์ COD ก.ค.63

119

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(2สิงหาคม2562)-----นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)B เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทํารายการในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 โครงการ โดยการซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte. Ltd. บริษัทจํากัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP") ทะเบียนนิติ บุคคลเลขที่ 201526636G ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว

โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ERC No. 3002119528 และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd.,ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ERC No. 3002119510 นิติ บุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (“ประเทศเวียดนาม") ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดหาติญ (Ha Tinh) ประเทศเวียดนาม ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จํานวน 58.00 เมกะวัตต์

"ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้เข้าให้บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) และสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใน GAP โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสัญญาผู้ถือหุ้น ภายในเดือนสิงหาคม2562"นายฐิติศักดิ์กล่าว

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GA Power Pte. LTd. ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดหาติญ ประเทศเวียดนาม จํานวน 2 โครงการ ขนาด กําลังการผลิตติดตั้งรวม 58.00 เมกะวัตต์ โดยได้รับหนังสืออนุมัติในหลักการจากการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity : “EVN") ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 2 โครงการ แต่อยู่ระหว่างรอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยมี ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ให้กับ EVN และคาดว่าจะอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT ) ที่ 0.092 USD ต่อ หน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ จะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte. Ltd. ที่จะเป็นเจ้าของสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า PPA 2 โครงการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญสามัญเพิ่มทุนของ GA Power Pte. Ltd. มูลค่าหุ้นละ 1SGD ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40ของจํานวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 160.00 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทํารายการโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)

2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 58.00 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในวันเดือนกรกฎาคม 2563


แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ จะใช้เงินทุนคงเหลือจากการเพิ่มทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเงินทุนจากการขายที่ดิน รวมถึงเงินทุนจากการเพิ่มทุนในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยการใช้เงินจะไม่เป็นสัดส่วนตามที่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 อนุมัติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท 1. บริษัทฯ จะได้ลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงของรายได้ และผลการดําเนินงาน เนื่องจากลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจท่าเรือ, ขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันเพียงธุรกิจเดียว 3. การลงทุนในครั้งนี้ มีผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) และผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ประมาณร้อยละ9.63 - 9.94 ต่อปี และร้อยละ 12.64 - 13.75 ต่อปี ตามลําดับ ในขณะที่ความเสี่ยงของธุรกิจมีต่ำ จึงเป็นการลงทุนที่ดี


อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 ได้พิจารณาการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 โครงการ ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีความเห็นว่าการเข้า ทํารายการในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจ ท่าเรือ (Port), ขนส่ง (Transport) และโลจิสติกส์ (Logistics)ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทํารายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทํารายดังกล่าว

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : การบริหารพอร์ตหุ้น 3 ประเภท เพราะดูแค่ SET ก็เสร็จมัน

ผมให้สัมภาษณ์รายการนายกล้วยหอมคุยกับกูรูว่า นักลงทุนอย่าเอาดัชนีSETมาประกอบการเทรดโดยเหมาไปรวมๆ เพราะเป็นการทำผิด เช่น

เจาะยาง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ภาพรวมตลาด ไปไหนไม่ไกล แกว่งรอข่าวดี บริเวณบวกลบ 1,550 จุด ไม่ต้องไปไหนไกล...ทั่วโลก รอข่าว

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้