Today’s NEWS FEED

News Feed

B ถือหุ้นมูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล 15% ต่อยอดทางธุรกิจ-เพิ่มรายได้-ลดต้นทุน

502

 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(1สิงหาคม2562)--------นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)B เปิดเผยว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้ บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด(มหาชน) ลงทุนในบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด (“มูช็อต”) ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,000 ล้านบาทของมูนช็อต และเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งมูนช็อตกําหนดจะเรียกชําระทุนจดทะเบียนให้เป็น 1,000 ล้านบาทภายในปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


บริษัทลงทุนผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน มูนชื่อต จํานวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ การลงทุนใน มูนช็อต ซึ่งเป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่จะทําให้บริษัท มีเทคโนโลยี ที่สามารถ นํามาใช้ในการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการเพิ่มรายได้ และ ลดต้นทุน ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน การพัฒนา กระบวนการทํางานภายในองค์กรให้มีความได้เปรียบในเชิงการค้า เช่น Market places truck (เทคโนโลยีเกี่ยวกับแหล่งรวมผู้รับ ขนส่ง), Last Mile (ผู้รับสินค้าคนสุดท้าย) อีกทั้งการลงทุนดังกล่าวยัง สามารถ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ในอนาคต และ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเพิ่มขึ้นอีกด้วย บริษัทฯ ได้ชําระค่าหุ้นงวดแรก 25% ของมูลค่าเงินลงทุนที่อนุมัติจํานวน 30 ล้าน เป็นเงินจํานวน 7.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6ธันวาคม 2561

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด อนุมัติให้เรียกชําระค่าหุ้นงวดสอง 25% ของมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทอนุมัติจํานวน 30 ล้าน เป็นเงินจํานวน 7.5 ล้านบาท ตามหนังสือเรียกชําระค่าหุ้นสามัญรอบสองลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

นายพงศ์ศิริกล่าวว่า วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯลงทุนผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุน จํานวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์

การลงทุนใน มูนช็อต จะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ ที่จะทําให้บริษัท มีเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ในการเพิ่มศักยภาพ ขององค์กร ในการเพิ่มรายได้ และ ลดต้นทุน ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน การพัฒนากระบวนการทํางานภายในองค์กรให้มีความได้เปรียบในเชิงการค้า อีกทั้งการลงทุนดังกล่าวยัง สามารถ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ในอนาคต และ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ บริษัทสามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเพิ่มขึ้นอีกด้วย


แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินเพิ่มทุนในส่วนลงทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

 

โครงสร้างการถือหุ้นหลังการทํารายการที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป

 


ลําดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) 50%

2. บริษัท อินดัสเตรียลล์ เบเหล็กง (เอเซีย) จํากัด 25%

3. บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 15%


4. บริษัท ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 10%

หมายเหตุ : สัดส่วนเป็นไปตามทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน ซึ่งทยอยเรียกชําระจนครบ 1,000 ล้านบาท

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NCL เปิดแผนระดมทุน คลอดหุ้นกู้แปลงสภาพ 300 ลบ. ให้ AO Fund-AO Fund 1

กิตติ พัวถาวรสกุล แม่ทัพ NCL ประกาศมติบอร์ดไฟเขียวขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าไม่เกิน 300 ลบ. ขาย AO Fund หวังนำเงินไป

ช่วยตัวเอง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเหตุการณ์พวกวีไอพี เข้าประเทศไทย แถม ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (บางราย) มันไม่ได้เข้ามาผ่าน

โยนกลอง โยนหุ้น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เห็นยุทธการโยนกลองไปมา หลัง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจาก

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้