Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม) III ทุ่ม 3.2 หมื่นเหรียญสหรัฐฯ ซื้อหุ้น "Excel Air" สัดส่วน 32% ลุยธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในกัมพูชา

239

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(24 กรกฎาคม 2562)-------------นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ") ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญใน Excel Air (Cambodia) Co., Ltd. (FEAC” โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 32,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจํานวนไม่เกิน 1.00 ล้านบาท (อัตรา แลกเปลี่ยนที่ 31.02 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของทุนจด ทะเบียนและชําระแล้วทั้งหมดของ EAC เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ในประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.05 ของ มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็น ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับการเข้าทํารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในรอบ ระยะเวลา 6 เดือนของบริษัทฯ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว (การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัดซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 35.73) แล้วจะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 35.78 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาด รายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป โดยบริษัทฯคาดว่าจะซื้อหุ้นสามัญของ EAC แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป


ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว EAC จะมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วทั้งสิ้น 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ EAC เป็นผู้ประกอบธุรกิจการเป็น ตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo Sale Agent) ในประเทศกัมพูชา โดยมีแผนที่จะเป็นตัวแทนขายระวางสินค้า ให้กับสายการบิน Emirate Airline Thai AirAsia All Nippon Airways และ Air China ในประเทศกัมพูชา

การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่อง การได้มาหรือจําหน่ายไป") โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.05 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ บริษัทฯ ตามงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับการเข้าทํารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนของ บริษัทฯ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.73 (การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด) ทําให้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 35.78 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ บริษัทฯ ตามงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ตํากว่า ร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด หลักทรัพย์ฯ”) และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน EAC ตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปกําหนด

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : IVL รุกซื้อธุรกิจรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ ปูพรมกำลังการผลิตสู่ 750,000 ตันภายในปี 68

IVL เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/63 ระบุซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลสอดคล้อง....

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : รอบนี้ไปไกลได้เท่าไหร่?

*รอบนี้กรอบบน 1375 ถ้าไม่ไกลเกินนั้นก็ขายทำรอบ แล้วมารอรับล่าง1300กันใหม่ แต่หากเกินนั้นก็จะได้ลุ้นเปลี่ยนแนวโน้ม จากซึม

ความหวัง By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย งดขี่ไม้กวาดวิเศษ 1 วัน เพราะดูพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้กทม. มีฝน 60% แบบว่าระวังไว้ก่อน เดี่ยวเป็นหวัดคัด.....

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้