Today’s NEWS FEED

News Feed

III ทุ่ม 3.2 หมื่นดอลลาร์ ซื้อหุ้น "Excel Air" ลุยธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในกัมพูชา

311

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(24 กรกฎาคม 2562)-------------นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ") ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญใน Excel Air (Cambodia) Co., Ltd. (FEAC” โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 32,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจํานวนไม่เกิน 1.00 ล้านบาท (อัตรา แลกเปลี่ยนที่ 31.02 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของทุนจด ทะเบียนและชําระแล้วทั้งหมดของ EAC เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ในประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.05 ของ มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็น ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับการเข้าทํารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในรอบ ระยะเวลา 6 เดือนของบริษัทฯ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว (การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัดซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 35.73) แล้วจะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 35.78 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาด รายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทํารายการดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งทรัพย์สิน ของ Excel Air (Cambodia) Company Limited ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


อนึ่ง การเข้าทํารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไข เพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดําเนินการตามประกาศดังกล่าว

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : IVL รุกซื้อธุรกิจรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ ปูพรมกำลังการผลิตสู่ 750,000 ตันภายในปี 68

IVL เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/63 ระบุซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลสอดคล้อง....

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : รอบนี้ไปไกลได้เท่าไหร่?

*รอบนี้กรอบบน 1375 ถ้าไม่ไกลเกินนั้นก็ขายทำรอบ แล้วมารอรับล่าง1300กันใหม่ แต่หากเกินนั้นก็จะได้ลุ้นเปลี่ยนแนวโน้ม จากซึม

ความหวัง By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย งดขี่ไม้กวาดวิเศษ 1 วัน เพราะดูพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้กทม. มีฝน 60% แบบว่าระวังไว้ก่อน เดี่ยวเป็นหวัดคัด.....

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้