Today’s NEWS FEED

News Feed

*TTA ร่วมทุน " คันเด็น เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท" จากญี่ปุ่นลุยพัฒนาโครงการชุด

345

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (19 กรกฎาคม 2562)----- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“TTA” ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ขายหุ้น ในบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (“PMT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ รวมถึงเงินกู้ยืมจาก ผู้ถือหุ้นใน PMT ในสัดส่วนร้อยละ 40 ให้กับบริษัท คันเด็น เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“KRD”) ซึ่งไม่ได้เป็น บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยรายการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 981 ล้านบาท KRD เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทพลังงานรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยหลังจาก รายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังคงถือหุ้นใน PMT สัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ถือ โดย KRD นอกจากนี้ TTA และ KRD ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ตามสัดส่วนข้างต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการอาคารชุดพัก อาศัยบนที่ดินของ PMT

 


อนึ่ง รายการดังกล่าวข้างต้นแม้จะถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนขนาดของรายการไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่าย เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจําหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อคํานวณเกณฑ์ตาม ประกาศข้างต้น ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 2.722 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 36,024,076 ล้านบาท) และเมื่อรวมรายการ ดังกล่าวกับรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ยังคงมีมูลค่าต่ํากว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายต้องเปิดเผย สารสนเทศรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ข้างต้น

 

 

 

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : การบริหารพอร์ตหุ้น 3 ประเภท เพราะดูแค่ SET ก็เสร็จมัน

ผมให้สัมภาษณ์รายการนายกล้วยหอมคุยกับกูรูว่า นักลงทุนอย่าเอาดัชนีSETมาประกอบการเทรดโดยเหมาไปรวมๆ เพราะเป็นการทำผิด เช่น

เจาะยาง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ภาพรวมตลาด ไปไหนไม่ไกล แกว่งรอข่าวดี บริเวณบวกลบ 1,550 จุด ไม่ต้องไปไหนไกล...ทั่วโลก รอข่าว

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้