Today’s NEWS FEED

News Feed

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ฯวงเงินไม่เกิน 1.2 หมื่นลบ.TRUE ที่ระดับ "BBB+/Stable"

547


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(12กรกฎาคม2562)-------ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB+" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนของบริษัทที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "BBB+" ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่ดีที่มีปัจจัยสนับสนุนจากสถานะในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้นำในธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมที่ครบวงจรด้วยการมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั้งในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความคาดหวังว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ China Mobile International Holdings Ltd. (China Mobile) จะยังคงให้การสนับสนุนแก่บริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตยังมีปัจจัยกดดันจากภาระหนี้ของบริษัทที่อยู่ในระดับสูงและการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจหลัก

ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 สอดคล้องกับประมาณการของทริสเรทติ้ง ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รายได้จากการให้บริการของทรูโมบายซึ่งไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge -- IC) ยังคงเติบโตในอัตราที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 รายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมค่า IC อยู่ที่ 1.9 หมื่นล้านบาทเติบโต 7.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 1% บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้คิดเป็นสัดส่วน 29% เทียบกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ที่มีสัดส่วน 48% และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) ที่มีสัดส่วน 23% ในส่วนของทรูออนไลน์ รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ที่ 6.2 พันล้านบาท ลดลง 2.3%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากการแข่งขันที่สูงในธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

โดยรวม บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 4.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 2.58 หมื่นล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2562 รายได้รวมอยู่ที่ 3.33 หมื่นล้านบาท ลดลง 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ค่าเช่าโครงข่ายและรายได้จากการขายสินค้าที่ลดลง บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.12 หมื่นล้านบาท ภาระหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูง ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 6.9 เท่า (ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) และอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 8.1 เท่า (ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 70.1% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562

แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาความแข็งแกร่งของสถานะทางการตลาดเอาไว้ได้และจะมีผลการดำเนินงานที่ดีในกลุ่มธุรกิจหลักซึ่งได้แก่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งยังคาดหวังว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัททั้ง 2 รายคือเครือเจริญโภคภัณฑ์และ China Mobile อย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนคุณภาพเครดิตของบริษัท

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทมีจำกัดในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้าเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทในปัจจุบันซึ่งมีภาระหนี้สูง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นได้หากบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงจากภาระทางการเงินที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากผลการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลงจนส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ในระดับเกินกว่า 7 เท่าอย่างต่อเนื่อง

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่มีมาในอดีต เช่น ค่าธรรมเนียมเพื่อใช้โครงข่าย (Access Charge)ประเด็นเรื่องส่วนแบ่งรายได้ หรือการประเมินภาษีสรรพสามิต และอื่น ๆ ยังคงดำรงอยู่และจะยังไม่มีผลสิ้นสุดในเร็ววันนี้ โดยที่อันดับเครดิตอาจได้รับแรงกดดันในทางลบหากผลสรุปของคดีมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)
อันดับเครดิตองค์กร: BBB+
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
TRUE205A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วน 3,121.30 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 BBB+
TRUE208A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วน1,835 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 BBB+
TRUE212A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,337.30 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+
TRUE215A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,224.30 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+
TRUE221A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 12,246 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+
TRUE221B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+
TRUE225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+
TRUE228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,799.10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+
TRUE248A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 11,841.60 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+
TRUE22NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วน 8,330 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A-
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 6 ปี BBB+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
---------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : VGI เข้า MSCI / โบรกฯ เคาะซื้อ เป้าใหม่ 9 บาท

เนลสัน เหลียง บิ๊ก VGI ชี้เข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Small Capเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกสนใจมากขึ้น ...

เด้งตาม By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ออกโบนบินสัมผัสอากาศเย็นๆ ได้ในยามเช้าตรู่ ส่วนท้องทุ่งตลาดหุ้นไทยภาคเช้านี้เขียวสดใสเลยทีเดียว รับอานิงสงส์

เด้งๆ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันนี้ ตลาดหุ้นไทย คงรีบาวน์ คงเด้ง หลังจากวานี้ ถูกจัดหนัก โดย MSCI Rebalance ลดน้ำหนักตลาด

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้