Today’s NEWS FEED

News Feed

EA ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 3 พันลบ. อายุ 3 ปี และ 10 ปี

433

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (12 กรกฎาคม 2562)----- นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3,000.-ล้านบาท

ประเภทตราสาร 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 : เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 : เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน สกุลเงินบาท
ประเภทการเสนอขาย PP (II&HNW)
มูลค่า/จำนวน
การเสนอขาย มูลค่าการเสนอขาย จำนวนหน่วยที่เสนอขาย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 1,000,000,000.- (หนึ่งพันล้าน) บาท ไม่เกิน 1,000,000.- (หนึ่งล้าน) หน่วย
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 2,000,000,000.- (สองพันล้าน) บาท
ไม่เกิน 2,000,000.- (สองล้าน) หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท
อัตราดอกเบี้ย คงที่
(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.61% ต่อปี
(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.61% ต่อปี
ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง)วันออกหุ้นกู้หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้(แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)การไถ่ถอนก่อนกำหนด (1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่มี (2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่มี

วันออกหุ้นกู้ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ / อายุตราสาร (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 / มีอายุ 3 ปี(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2572 / มีอายุ 10 ปี

งวดการจ่ายดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 11 มกราคม และวันที่ 11 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563


ผู้ค้ำประกัน ไม่มี

ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ข้อจำกัดการโอน เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้นผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio)ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วในอัตราส่วน ไม่เกินกว่า 3.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในปี 2562 ถึงปี 2571
______________________________________

 

 

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : KUN ไอพีโอน่าจับตาส่งท้ายปี นลท.จองเกลี้ยงทั้ง 150 ล้านหุ้น

บมจ.วิลล่า คุณาลัย หรือ KUN ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ ภายใต้แบรนด์ คุณาลัย ปลื้ม กระแสแรงเกินคาด ขาย...

HotNews: EPG โชว์กำไรQ2 (งวดปี 62/63) เติบโต 24.5% ผถห.รอรับปันผล 0.10 บาท 12 ธ.ค.นี้

HotNews: EPG โชว์กำไรQ2 (งวดปี 62/63) เติบโต 24.5% ผถห.รอรับปันผล 0.10 บาท 12 ธ.ค.นี้

ดูไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ช่วงนี้ สำหรับตลาดหุ้นไทย คงต้องรอดูไปก่อน แม้ชาวโลก จะหวัง ลุ้น สหรัฐ-จีน จะบรรลุข้อตกลงการค้

มัลติมีเดีย

IPO TALK : เสน่ห์ KUN 2/12/2562

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้