Today’s NEWS FEED

News Feed

Update : IT เข้าซื้อกิจการ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่นฯ มูลค่า 336.50 ลบ.- เพิ่มทุน80 ล้านหุ้น เสนอขาย "พิชัย นีรนาทโกมล" มูลค่า 200 ลบ. เข้ามาถือหุ้น 21.83% หลังเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

658

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 มิถุนายน 2562)----------IT  เข้าซื้อกิจการ  คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่นฯ    มูลค่า  336.50 ลบ. - เพิ่มทุน80  ล้านหุ้น  เสนอขาย พิชัย นีรนาทโกมล ราคา2.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 200 ลบ.  เผย พิชัย นีรนาทโกมล   จะเข้ามาถือหุ้น 21.83%  หลังเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

 

นายกมล จันทิมา  ประธานกรรมการ รบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ IT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา14.00 น. ณ 604/3อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้   
1. อนุมัติในเรื่องต่อไปนี้และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
1.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (“CSC”)โดยเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ CSC (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) จำนวน 1,400,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของCSC ทั้งนี้ บริษัทจะซื้อหุ้นดังกล่าวในราคารวม 336,500,000 บาท (สามร้ อยสามสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวน 336,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ CSC ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์  
 ณ วันที่บริษัทเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ CSC ไม่มีความสัมพันธ์และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื ้อหุ้นใน CSC แล้ว นายพิชัย นีรนาทโกมล หนึ่งในผู้ขายหุ้นใน CSC ซึ่งเป็ นผู้ก่อตั้ง CSC และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CSC มากว่า 28ปีจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่าทั้งสิ้นเท่ากับ 200,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 21.83 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็ นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย
1.2 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 303,798,859 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จำนวน 286,398,859 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่ายจำนวน 17,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
1.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
1.4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 286,398,859 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 366,398,859 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 80,000,000 บาท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
1.5 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
1.6 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้(1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 80,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้ นละ 1.00 บาท ให้ แก่นายพิชัย นีรนาทโกมล (“นายพิชัย”) ในราคาเสนอขาย 2.50 บาทต่อหุ้ น คิดเป็ นมูลค่า200,000,000 บาท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายพิชัยเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ. 72/2558เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศดังกล่าว และก าหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อนายพิชัยภายใน 90วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดแล้วบริษัทยังไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ส าเร็จ บริษัทก็จะไม่ด าเนินการเข้าท าธุรกรรมการซื ้อหุ้นต่อไป
(2) ภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว นายพิชัยจะเข้าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 21.83 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัท) ท าให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เป็ นการท ารายการกับบุคคลที่จะเข้าเป็ นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นายพิชัยจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด) ของบริษัทอีกด้วย นายพิชัยจึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 69.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัท ดังนั ้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นายพิชัยจึงเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) บริษัทจึงมีหน้าที่จัดท ารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วย ในการนี้ บริษัทไม่ได้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับนายพิชัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของนายพิชัยในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นายพิชัยดังกล่าวโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกัน)

1.7 การพิจารณาแต่งตั้ง นายพิชัย นีรนาทโกมล ให้เข้ าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจากจ านวนคณะกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมทั้งนี้ กรรมการเข้าใหม่ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเตำ) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯเพิ่มมีผลภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็ นการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เรียบร้ อยแล้วโดยหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท จ านวน 12ท่าน


 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HOTNEWS : กลุ่ม SAMART ปี 2020 กวาดรายได้ 2 หมื่นลบ.

กลุ่มสามารถ วางเป้ารายได้ปี 63 แตะ 2 หมื่นลบ. พร้อมคาดมีรายได้ประจำเพิ่มเป็น6.2 พันลบ.จากปีก่อนอยู่ที่ 5.4 พันลบ.

ยืนเหนือ1,600ไหม By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ดัชนีตลาดหุ้นไทย จะยืนเหนือ 1,600 จุดได้หรือไม่ ท่ามกลาง มุมมอง พ้น1,6

ทดสอบต้าน By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ เป็นวันที่หุ้นไทย คงได้ทดสอบ แนวต้าน ชนต้าน ฝ่าต้าน ยืนเหนือต้านได้หรือไม่ ชวนให้ติดตาม ฝุ่นเก็งกำไร

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้