Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม) IFEC ทำหนังสือแจ้งตลท. ขอไม่เทรดตามแผน Regulatory Reform หวั่นกระทบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

193

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 17 มิถุนายน 2562)----- นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) IFEC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้เป็นบริษัทที่ต้องแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน อันสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินได้ตามกำหนด โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ ได้พยายามดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าว เพื่อให้บริษัทในฐานะบริษัทใหญ่สามารถมีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ทั้งที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมอย่างเด็ดขาด เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและนำส่งงบการเงินดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายได้บริษัทขอเรียนถึงความคืบหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้

 

ในการนี้ บริษัทใคร่ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากรายงานเดิมของบริษัท เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการในบริษัทย่อย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบจำนวน 16 บริษัท (เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง) บริษัทฯ ขอเรียนว่า การพิจารณารับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อาจมีความล่าช้า เนื่องจากทางอดีตผู้บริหารเดิมของบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยในขณะนี้ได้ดำเนินการยื่นคำขอคัดค้านเรื่องดังกล่าวไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามดำเนินอย่างเต็มความสามารถ ในการให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ และจะดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมอีก 25 บริษัทต่อไป เพื่อให้บริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเหล่านั้นโดยสมบูรณ์ หลังจากนั้นบริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทย่อยเดิม ส่งมอบเอกสารทางบัญชีและเอกสารสำคัญของบริษัท เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินความพร้อมและความเพียงพอของเอกสารทางบัญชี เพื่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และจัดทำข้อเสนอบริการในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและเข้าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทต่อไป


นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้า ในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2123/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ผบ.2124/2561 สืบเนื่องจากมีอดีตผู้บริหารบริษัท และปัจจุบันยังเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง คือ บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการในนามบริษัทย่อยตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้บางรายในคดีดังกล่าวข้างต้น ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในชั ้นศาล และเป็นเหตุให้มีการบังคับคดีและมีขายทอดตลาดหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอ.พี.เค.) ที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด (I-Cap) เป็นผู้ถือหุ้น รวมถึงที่ดินที่ไม่มีภาระจ านองของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์จำกัด ที่ตั ้งอยู่ด้านหลังโรงแรมดาราเทวี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่ในการคัดค้านเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการขายทอดตลาดเกิดขึ้น แม้จะทราบดีว่าในการขายทอดตลาดนั้น มีความไม่ปกติเกิดขึ้นก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินขายทอดตลาดทั้งหุ้นของ เอ.พี.เค.และที่ดินเปล่า ที่เป็นกรรมสทิธิ์ของ I-Cap ให้แก่ผู้เข้าประมูลไปแล้ว โดยขณะนี้บริษัทได้มีการหารือกับร่วมกับทีมกฎหมายเพื่อที่จะยับยั้งความไม่ถูกต้อง ความไม่ชอบมาพากล กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

สำหรับในเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือ ที่ บจ.(ว) 1/2562 ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ ตามแผน Regulatory Reform ที่จะเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP(ชั่วคราว)เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นั้น เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัท น่าจะเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้มีการซื้อขาย ตามหนังสือฉบับดังกล่าวด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท บริษัทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน และคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะมีความชัดเจน ในเรื่องเวลาในการดำเนินการตามปัญหาและอุปสรรคที่ได้เรียนชีแจงในวรรคที่สอง ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริษัท มีความกังวลเป็นอย่างยิ่ง ว่า หากปล่อยมีการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของบริษัท บริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อของดเว้นการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าทำการซื้อขาย ตามแผน Regulatory Reform และสำเนาเรียน สำนักงาน กลต. เพื่อรับทราบปัญหาของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทใคร่ขอเรียนชี้แจงและเปิดเผยเรื่องที่ได้ดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

โควิด-19 ล้างหุ้น By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ยังคงสวมหน้ากากอนามัย ขี่ไม้กวาดวิเศษ บินไป บินมา ทำไม ฝุ่นPM2.5 มากมายแบบนี้ เพลียจิต เพลียใจ จริงๆ ตอนนี้

ระมัดระวัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง สวมหน้ากากอนามัย ไต่กิ่งมะม่วง อย่างสุขุม ระมัดระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-1

รีบาวด์ By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

รีบาวด์‼️ดชนีตลาดปิดที่ 1,395.08 จุด บวก 28.67 จุดเจ้าค่ะ รีบาวด์ได้แรงหลังจากปรับตัวลงแรงเจ้าค่ะ วันนี้บ้านเราสวนทางกับ

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้