Today’s NEWS FEED

News Feed

POLAR เผยความคืบหน้า กรณีศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคําสังเรียกประชุมเจ้าหนี้เป็นวันที่ 9 ก.ค.62

616

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 11 มิถุนายน 2562)-----นายอนุวทย์ ตันติเสเวกุล กรรมการ บรษัท โพลารส แคปปตัล จํากัด (มหาชน) POLAR ขอรายงานความคืบหน้ากรณีศาลล้มละลายกลางมีคําสังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยบรษัทฯ ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่ม
เติม ดังนี้

1. ตามที ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสังพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ(ลูกหนี้)เด็ดขาดและบรษัทฯได้ยื่นคําร้องขอประนอมหนีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ต่อมา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีการเรยกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เพื่อปรึกษาว่า จะควรยอมรับคําขอประนอมหนี้ของลูกหนี้หรอควรขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายและปรกษาถึงวธีทีจะจัดการทรัพย์สินของลูกหนีต่อไป โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องโฆษณากําหนดวันเวลา และสถานที่ที่จะประชุมเจ้าหนี้ครังแรก และต้องส่งหมายแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ทราบด้วยนัน แต่ปรากฏว่าการเรยกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกดังกล่าว ผลการส่งหมายแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทังหลายไม่ชอบตามที่กฎหมายกําหนดไว้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีคําสังงดการประชุมเจ้าหนี้ครังแรก และมีคําสังเรียกประชุมเจ้าหนี้เป็นวันที 9 กรกฎาคม 2562


2. ตามที่บรษัทฯ ได้เคยรายงานให้ท่านทราบว่า มีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าหนีทีได้ไปยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมจํานวน 12 ราย โดยมียอดหนีรวมทังสิน 3,912 ล้านบาทเศษ และต่อมา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้มีคําสังยกคําขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนี้ไปแล้ว จํานวน5 รายนัน บัดนีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้มีคําสังยกคําขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนีเพิมอีกจํานวน5 ราย รวมของเดิมเท่ากับ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้มีคําสังยกคําขอรับชําระหนี้ไปแล้ว รวมเป็นจํานวน 10 ราย จํานวนหนี้ที่ถูกตัดสิทธิไปแล้ว เป็นจํานวนเงิน 3,649 ล้านบาทเศษ เท่ากับจํานวนเจ้าหนี้ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คงเหลืออยู่เพียง 2 ราย มียอดหนี้ทีอยู่ในระหว่างการพิจารณาเหลือเพียง 263 ล้านบาทเศษเท่านั้น และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับทรัพย์สินจํานวน 5,044 ล้านบาทเศษ ที่ปรากฏในงบการเงินปี 2559 แล้ว นายอุรุชา จันทร์หง่อม ที่ปรกษากฎหมายของบรษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า บรษัทฯมีทรัพย์สินมากกว่าหนีสิน เกินกว่า 19 เท่า และบรษัทฯมิได้มีหนีสินล้นพ้นตัวแต่อย่างใด ดังนัน ขั้นตอนหลังจากมีการประชุมเจ้าหนี้และการประนอมหนี้แล้วเสร็จ บริษัทฯจะถูก “ยกเลิกการล้มละลาย” ตามมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย

แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดังกล่าว ขึ้นอยู่กับผลการตัดสินของศาลล้มละลายกลาง

อนึ่ง ตามทีบรษัทฯ ได้เคยรายงานท่านเกี่ยวกับเรื่อง บริษัทฯจะดําเนินการเปลียนแปลงกรรมการของบรษัทย่อยทั้ง 5 และเรื่องจัดหาผู้สอบบัญชีนัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการบรษัทฯ ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบรษัท มีเจตนาเร่งรัดดําเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ฯและเหตุล้มละลาย เพื่อให้บรษัทฯพ้นจากเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ฯและพ้นจากกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายโดยเร็ว โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เพือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ และหากการดําเนินการใดๆของบรษัทฯ มีความคืบหน้าประการใดแล้ว บรษัทฯจะกราบเรยนแจ้งท่าน เพือให้ได้รับทราบต่อไป

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกโค้ง 3 สดใส

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แม่ทัพ NDR แย้มประชุมบอร์ด 12 พ.ย. นี้ เคาะงบ Q3/63 ส่งซิกผลงานโตสวยหลังออเดอร์เริ่มกลับมา...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : Pain Point จุดเจ็บปวดหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ห้าง ภัตตาคาร โรงหนัง

1.ลงทุนหุ้นการท่องเที่ยวไว้ ร่วงลงมาเจ็บปวดหนักกับหุ้นการบิน โรงแรม โรงหนัง ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ตอนนี้โดนเหวอะ

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้