Today’s NEWS FEED

News Feed

SYNTEC เปลี่ยนสัดส่วนถือหุ้นใน บ.ย่อย "เอ เอ็น 8 " เพื่อให้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

640

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 5 มิถุนายน 2562)----- บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)SYNTEC ขอเรียนให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้มีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เอ เอ็น 8 จํากัด (“บริษัทย่อย”)วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดํารงสถานะในการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ระบุว่าบริษัทต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน โดยไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทยอยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่แสดงให้เห็นได้วาการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้นเดิม :
1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น 70.00%
2. นางสว่าง มั่นคงเจริญ 30.00 % (มารดาของนายจิรโมท พหูสูตร ตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นใหม่ :
1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น 79.90 %
2. นางสว่าง มั่นคงเจริญ 10.00%

 

เหตุผลที่นางสว่าง มั่นคงเจริญ ซึ่งเป็นบุคคลที่ มีความขัดแย้ง (Conflict of interest) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 10เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีความสัมพันธ์อันดีกบผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บริษัท เอ เอ็น 8 จํากัดและมีความมุ่งมันที่จะดําเนินธุรกิจไปในแนวทางเดียวกบบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการเพิ่มทุนหากบริษัทย่อยมีความต้องการในอนาคต อีกทั้งยังเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนและบริหารจัดการงานโรงแรมมาหลายปี ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งบริษัทยอย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้จากการให้บริการห้องพักที่จังหวัดกระบี่


ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยที่เอื้อประโยชน์และมีความเกี่ยวเนื่องกบธุรกิจหลักของบริษัท โดยการลงทุนในธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษัทจะลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ดําเนินการร่วมกบผู้ลงทุนรายอื่น ซึ่งการลงทุนในบริษัทยอยครั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนที่ร้อยละ 79.90 ซึ่งถือวาสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทที่ได้ปฏิบัติตลอดมา

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : COM7 ตั้งธงปี 64 กำไร NewHigh รับอานิสงค์ 5G

COM7 มั่นใจรายได้ปี 63 โตตามเป้า 10% หลังยอดจองไอโฟน 12 ทะลักดัน ลุ้นยอดขาย Q4/63 ทำ NewHigh ..

ตามสไตล์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยคว้าไม้กวาดคู่ใจ พร้อมหมวกวิเศษ ออกโบยบินสำรวจตลาดหุ้นไทยวันศุกร์เกือบสิ้นสิ้นเดือน SET แกว่งตัวกรอบแคบๆ

แรงขาย แรงสู้ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เห็นตลาดหุ้นสตรอง แข็งแกร่ง ราคาหุ้นบิ๊กแคปขยับ แถว 2 เริ่มมา หุ้นเก็งกำไร เริ่มมีให้เห็นกันแ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้