Today’s NEWS FEED

News Feed

PE ระบุรอผลคําพิพากษาคดีภาษีอากรให้เป็นที่สุดก่อน จากนั้นจะกําหนด แนวทางการดําเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"

319

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 29 พฤษภาคม 2562)-------- บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) PE เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) PE ได้จัดให้มีการประชุมกับผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จากการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C" สืบเนื่องจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ ทุนชําระแล้ว บริษัทขอรายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้


สาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” มาจาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคํา พิพากษาให้บริษัทชําระหนี้ค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่วมค้า พีอี - เพทแลน ให้แก่กรมสรรพากรเป็นจํานวน 251,699,348.81 บาท (“คดีภาษีอากร)

คณะกรรมการของบริษัทได้กําหนดแนวทางในการชําระหนี้คดีภาษีอากร โดยให้บริษัทขายหุ้นสามัญที่ถือครองใน บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด (“PIL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บางส่วนเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ให้แก่กรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะดําเนินการขายหุ้นสามัญของ PIL แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลาย กลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชําระเงินค่างานให้แก่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 (“คดีฟ้องเรียกค่า งาน)

คดีฟ้องเรียกค่างานยังไม่เป็นที่สุด โดยบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ต่อศาล อุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และอยู่ระหว่างการรอฟังคําพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 แต่ผล ของคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางในคดีดังกล่าวซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของ บริษัท

การที่คดีฟ้องเรียกค่างานยังไม่เป็นที่สุด ทําให้บริษัทต้องรอผลคําพิพากษาอันเป็นที่สุดในคดีนี้ก่อน จึงจะกําหนด แนวทางการดําเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ได้

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NEX ตั้งธงปี 64 มาร์เก็ตแคปสู่ 1 หมื่นลบ.

ตั้งเป้าดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 หมื่นลบ.ภายในปี64 หลังฐานทุนใหญ่ขึ้น-กระแสเงินสดหนา พร้อมคาดดีล M&A ธุรกิจประกอบรถ ...

คลำหาหลัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตอนนี้เห็นราคาหุ้นหลายตัว อยู่ในอาการ ซ่อนโหมดคลำหาหลัก ยิ่งตลาดต่างประเทศ ชักแถวแดงแบบนี้

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น

สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น คลิกชมสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนโลกการลงทุนของท่าน..

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้