Today’s NEWS FEED

News Feed

CHUO คาดส่งงบปี61เสร็จ30มิ.ย.-ตั้งแต่Q3/62เป็นต้นไป จะมีกำไรสม่ำเสมอ เหตุรายได้หลักเพิ่มขึ้น-ค่าใช้จ่ายลดลงต่อเนื่อง

366

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(25พฤษภาคม 2562)--------นายธันว์ วุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)CHUO เปิดเผยว่า บริษัทฯขอชี้แจงความคืบหน้าการดําเนินการของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังต่อไปนี้


1. การจัดทํางบการเงิน

ตามที่บริษัทฯ ได้ทําการนําส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2-3 ของปี 2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และนําส่งงบ การเงินรายปี 2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ยังคงมีงบการเงินที่นําส่งล่าช้าอีกเป็นจํานวน 4 ฉบับ ประกอบ ไปด้วยงบการเงินไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2561 และงบการเงินรายปี 2561 โดยสําหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1-2 ของปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งวันครบกําหนดช่วงแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีนําส่งงบการเงินล่าช้าในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตามลําดับ

ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทํางบการเงินไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2561 และงบการเงินรายปี 2561 โดยบริษัทฯ คาดว่างบการเงินของรอบปี 2561 ทั้ง 4 ฉบับ จะแล้วเสร็จในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากงบการเงินของรอบ ปี 2561 แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดําเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเร็ว และเพื่อดําเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 และจัดทํางบการเงินปี 2562 ต่อไป

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น เนื่องจากพบว่ามีรายการบัญชีหลายรายการที่มีข้อผิดพลาดและความผิดปกติอยู่จํานวนมาก โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ ทําการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่แสดงเป็น ข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อสะท้อนการแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีต และ บริษัทฯ ได้เร่งดําเนินการแก้ไขธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติตามรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรายการทั้งหมดล้วนเป็น รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริหารของผู้บริหารในอดีต โดยผู้บริหารและคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้เร่งทยอย ดําเนินการฟ้องร้องและร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

2. ฐานะทางการเงินและการดําเนินงาน

ภายหลังตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ปรากฎส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์นั้น หนึ่งใน แนวทางการดําเนินงานในปี 2562 คือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ให้ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 222,547,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกําหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณากําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันจองซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ ในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจํานวนทั้งสิ้น 44,509,521.80 บาท

นอกจากการเพิ่มทุนเพื่อเร่งการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ผู้บริหารได้มีการดําเนินการเพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งทําให้บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากงานบริการผ่านการรับจ้างขายงานโฆษณา และการวางแผน กลยุทธ์ให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะประสบผลกําไร อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 นี้เป็นต้นไป เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้หลักและค่าใช้จ่ายที่ปรับลดลง อย่างต่อเนื่อง


โดยในส่วนของแนวทางการการดําเนินการของบริษัทฯ กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินและการ ดําเนินงานนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระหว่างการจัดทํางบการเงินของรอบปี 2561 ทําให้บริษัทฯ ยังไม่ทราบตัวเลข ทางการเงินที่แน่นอน บริษัทฯ จึงจะขอแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่งบการเงินของรอบปี 2561 จัดทําแล้วเสร็จ


3. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนประจําไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงการจัดจ้างบริษัทให้บริการงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (“บริษัท ตรวจสอบ”) ซึ่งระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ทางบริษัทตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอผลรายงานและจะนํารายงานดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองจากที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป


บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนว่าคณะกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในระหว่างการเร่งจัดทํางบการเงินและปรับปรุงผลการ ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการพาบริษัทฯ กลับเข้าสู่สถานะและเกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการยื่นขอพ้น เหตุเพิกถอนโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2562 อีกครั้ง

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NEX ตั้งธงปี 64 มาร์เก็ตแคปสู่ 1 หมื่นลบ.

ตั้งเป้าดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 หมื่นลบ.ภายในปี64 หลังฐานทุนใหญ่ขึ้น-กระแสเงินสดหนา พร้อมคาดดีล M&A ธุรกิจประกอบรถ ...

คลำหาหลัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตอนนี้เห็นราคาหุ้นหลายตัว อยู่ในอาการ ซ่อนโหมดคลำหาหลัก ยิ่งตลาดต่างประเทศ ชักแถวแดงแบบนี้

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น

สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น คลิกชมสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนโลกการลงทุนของท่าน..

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้