Today’s NEWS FEED

News Feed

B เพิ่มทุน1.28 พันล้านหุ้น ขายRO 871.75ล้านหุ้น สัดส่วน1ต่อ1 ราคา0.33บ./หุ้น -แจกฟรีB-W5 สัดส่วน3ต่อ1

1,264

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(15พฤษภาคม2562)----การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 พ.ค. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 290,586,635
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 290,586,635
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 3 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส : 06 ส.ค. 2562
คัญแสดงสิทธิ (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 05 ส.ค. 2562
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : B-W5
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี
จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 5
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.35
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
1 ปี 6 เดือน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 พ.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,284,986,540
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,284,986,540
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.68
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 871,759,905
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.33
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 26 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 06 ส.ค. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 05 ส.ค. 2562
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 122,640,000
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 290,586,635
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 พ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 29 พ.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 28 พ.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 เลขที่ 195
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
_____________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้