Today’s NEWS FEED

News Feed

SONICแจงโค้งแรก กำไรวูบ เหตุตั้งสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์-แบกค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มากขึ้น

200


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(13พฤษภาคม2562)----ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)SONIC เปิดเผยว่า    บริษัทฯมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการจัดการขนส่งทางเรือ ทางบก และทางอากาศ โดยรายได้ จากการให้บริการของบริษัทสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 273.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ช่วงเดียวกันของก่อนหน้าเท่ากับ 1.73 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 0.64 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น ของรายได้จากการให้บริการขนส่งทางทะเลที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 11.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.78 ซึ่งเกิดจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทมีการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งทางบกลดลง 6.84 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือร้อยละ 8.41 และรายได้กลุ่มธุรกิจการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจํานวน 2.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.92 โดยทั้งสองกลุ่มการให้บริการมียอดรายได้ที่ลดลง สาเหตุมาจาก ใน เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ลูกค้าที่ใช้บริการบางรายย้ายฐานการขนส่ง แต่บริษัทสามารถหารายได้มาชดเชย ได้ในเดือนมีนาคม


ต้นทุนการให้บริการ

บริษัทมีต้นทุนในการให้บริการสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับ 218.79 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 79.96 ของรายได้จากการให้บริการ โดยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 3.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.45 ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการปรับตัวสูงขึ้นตามปริมาณการขนส่ง และยอดขายที่เติบโตสูงขึ้นในธุรกิจการจัดการขนส่งทางเรือ ส่วนการจัดการขนส่งทางอากาศและการจัดการ ขนส่งทางบกนั้นสัดส่วนต้นทุนในการให้บริการต่อต้นทุนจากการให้บริการ มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องมาจากทางกลุ่มบริษัทฯมีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น

กําไรขั้นต้น

บริษัทมีกําไรขั้นต้นตามข้อมูลจําแนกตามส่วนงานของงบการเงินรวมสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับ 54.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้นสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 20.04 โดยกําไรขั้นต้นลดลงเป็นจํานวน 1.40 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหรือเท่ากับร้อยละ 2.49 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้การปรับตัวลดลงของกําไรขั้นต้นเกิดจากการบริการจัดการขนส่งสินค้า ทางทะเล เนื่องจากบริษัทเพิ่มลูกค้ากลุ่มที่มีปริมาณส่งออกครั้งละจํานวนมากๆ (Big Volume) และปัจจุบันมี ภาวะการแข่งขันสูง นอกเหนือจากนี้กําไรขั้นต้นและอัตรากําไรขั้นต้นของธุรกิจการจัดการขนส่งสินค้าทางบก ของบริษัทสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องมาจาก ทางกลุ่มบริษัทฯมีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดีสําหรับธุรกิจการจัดการขนส่ง สินค้าทางอากาศนั้น บริษัทมีกําไรขั้นต้นและอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผล มาจากนโยบายการขายบริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ


ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับ 40.91 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.92 ของรายได้รวม ทั้งนี้สําหรับงวดงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นกว่างวดเดียวกันของปี 2562 เป็นมูลค่า 3.65 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุที่บริษัทตั้งสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์(ESOP- warrants)

กําไรสุทธิ

จากข้อมูลของงบการเงินรวมสําหรับงวดสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับ 8.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 3.25 โดยมีอัตรากําไรสุทธิที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของงวดเดียวกัน กับปีก่อนหน้า เท่ากับ 4.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 32.06 เนื่องจากบริษัทบริษัทตั้งสํารอง จ่ายค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์(ESOP- warrants) และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงขึ้น

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : SEAFCO ยันปั้มรายได้ปี 63 โต 10% ฟุ้ง Backlog หนา 2 พันลบ.

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ บิ๊ก SEAFCO คงเป้ารายได้ปี 63 โต 10% แต่หาก โควิด-19 ยืดเยื้ออาจปรับแผนธุรกิจใหม่...

ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19

ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้