Today’s NEWS FEED

News Feed

Update บอร์ดOCEANลงมติรับทราบ ชัชชญา ไตรตระกูลชัย ลาออกทุกตำแหน่ง-ตั้ง จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย เป็นรองปธ.กก.-เอ็มดีธุรกิจ น้ำมันปาล์ม-พิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ เป็น กก.-กก.บริหารและรองเอ็มดี ธุรกิจน้ำมันปาล์มสายงานการตลาด

260

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8พฤษภาคม2562)------บอร์ดOCEANลงมติรับทราบ ชัชชญา ไตรตระกูลชัย ลาออกทุกตำแหน่ง-ตั้ง จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย เป็นรองปธ.กก.-เอ็มดีธุรกิจ น้ำมันปาล์ม-พิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ เป็น กก.-กก.บริหารและรองเอ็มดี ธุรกิจน้ำมันปาล์มสายงานการตลาด พร้อมปิด Ocean Petrochem Private- โอเชี่ยน กรีน ไบโอเอ็นเนอร์ยี พลัส เหตุไร้แผนธุรกิจระยะสั้น-ยาว


นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จํากัด (มหาชน)OCEAN เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานของบริษัท เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีมติที่สําคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์") ดังนี้

1.มติรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

(1) รับทราบการลาออกของ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ บริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ-ธุรกิจน้ำมันปาล์ม ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว ซึ่งมีผล ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากติดภาระกิจอื่นๆ

(2) แต่งตั้ง นายพิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ ดำรงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจน้ำมันปาล์มสายงานการตลาด แทนนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย กรรมการที่ลาออก ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความเป็นกรรมการ ครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

(3) แต่งตั้งนายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจ น้ำมันปาล์ม แทน นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย กรรมการที่ลาออก

มติอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้า ใหม่ เป็นดังนี้

“นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ หรือ นายอุชัย วิไลเลิศโภคา รวมเป็นสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท


3.มติอนุมัติให้ยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ Ocean Petrochem Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในต่างประเทศ (สาธารณรัฐสิงคโปร์) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และอนุมัติ ดําเนินการปิดบริษัท โอเชี่ยน กรีน ไบโอเอ็นเนอร์ยี พลัส จํากัด เนื่องจาก บริษัทพิจารณาแล้วยังไม่มีแผนการดําเนิน ธุรกิจในระยะสั้น และระยะยาวตามวัตถุประสงค์ที่ขอเปิดบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทยังไม่มีแผนธุรกิจในเรื่อง ดังกล่าว จึงยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

เกมหุ้น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เดินเล่นไปตามเรื่อง ตามราว ใช้ชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจและเงินในกระเป๋าเท่าที่มี ขอให้รัฐบาล แก้ไขปัญ

จะดีหรือจะร้าย By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

จะดีหรือจะร้าย‼️ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้กลับมาผันผวนในแดนลบอีกครั้งนะเจ้าคะ หลังวานนี้รีบาวน์ขึ้นมาแรง ระหว่างลดลงไป -10.9

มัลติมีเดีย

แม่เจ้าโว้ย !!! กำไร NER

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้