Today’s NEWS FEED

News Feed

OISHIแจงงบรวมQ2/61-62 กําไรพุ่ง 62.7% เหตุธุรกิจเครื่องดื่มฟื้นตัว-การเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอาหาร และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

245

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3พฤษภาคม2562)------นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) OISHIและบริษัทย่อย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดําเนินงานรวม และฐานะทางการเงินรวมสําหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาสที่ 2/2561-2562

รายได้

ในไตรมาสที่ 2/2561-2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 3,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 360 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.5% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทในไตรมาสที่ 2/2561-2562 มีรายได้ 1,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 169 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 11.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2560-2561 จากการเติบโตของรายได้ธุรกิจเครื่องดื่ม ภายในประเทศ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการออกรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนที่ประสบความสําเร็จ และการกลับมาของกําลังการผลิตสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ นอกจากนั้นรายได้การส่งออกเครื่องดื่มของบริษัทยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตลาดในต่างประเทศ

ธุรกิจอาหาร ธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 2/2561-2562 มีรายได้จํานวน 1,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 191 ล้านบาท หรือคิด เป็น 11.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2560-2561 เนื่องจากการขยายสาขาร้านอาหารใหม่ และการเติบโต ของยอดขายสาขาเพิ่ม

ต้นทุนขาย

ในไตรมาสที่ 2/2561-2562 บริษัทมีต้นทุนขายรวมทั้งสิ้น 2,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 226 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม ต้นทุนขายของธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการเติบโตของรายได้ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนต้นทุนขายต่อ รายได้ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากประสิทธิภาพในการผลิต

ธุรกิจอาหาร ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้อันเนื่องมาจากการขยายสาขาร้านอาหาร อย่างไรก็ ตามบริษัทสามารถรักษาระดับอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ให้ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม 332 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2561-2562 ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เป็นจํานวน 83 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.0% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุม ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาและส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทยังมีการจัดรายการส่งเสริม การขายช่วงฤดูร้อนร่วมกันระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 507 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2561-2562 ลดลงเล็กน้อยเป็นจํานวน 18 ล้านบาท หรือ 3.4% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิของบริษัทไตรมาสที่ 2/2561-2562 เป็นจํานวน 397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเป็นจํานวน 153 ล้านบาท หรือคิดเป็น 62.7% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการฟื้นตัวของธุรกิจเครื่องดื่ม การ เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอาหาร และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
รายได้

ในงวดครึ่งปีของปี 2561-2562 บริษัทมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 6,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 568 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.0% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดครึ่งปีของปี 2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทมีรายได้ธุรกิจเครื่องดื่มงวดครึ่งปีแรกของปี 2561-2562 จํานวน 3,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 245 ล้าน บาท หรือคิดเป็น 8.0% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของรายได้ธุรกิจเครื่องดื่มใน ประเทศ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การกลับมาของสายกําลังการผลิตเครื่องดื่ม UHT และการออกรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนที่ประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นรายได้ส่งออกเครื่องดื่มของ บริษัทยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตลาดในต่างประเทศ

ธุรกิจอาหาร บริษัทมีรายได้ธุรกิจอาหารงวดครึ่งปีแรกของปี 2561-2562 จํานวน 3,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 323 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.0% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายสาขาร้านอาหาร ใหม่ และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม


ต้นทุนขาย

บริษัทมีต้นทุนขายในงวดครึ่งปีแรกของปี 2561-2562 รวมทั้งสิ้น 4,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 365 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.1% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม ต้นทุนขายของธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการเติบโตของรายได้ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถรักษาระดับ อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจอาหาร ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้จากการขยายสาขาร้านอาหาร อย่างไรก็ตามบริษัท สามารถรักษาระดับอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ในระดับใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายงวดครึ่งปีแรกของปี 2561-2562 รวม 732 ล้านบาท ลดลงจํานวน 32 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 4.2% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายโฆษณาและ ส่งเสริมการขายโดยเฉพาะการจัดรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนครั้งล่าสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บริษัทยังได้ลงทุนในตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรักษาความเป็นผู้นําในตลาด ชาพร้อมดื่ม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดครึ่งปีแรกของปี 2561-2562 รวม 1,001 ล้านบาท คงที่เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเดียวกันของปีก่อน จากการควบคุมค่าใช้จ่าย

กําไรสุทธิ กําไรสุทธิของบริษัทงวดครึ่งปีแรกของปี 2561-2562 อยู่ที่ 723 ล้านบาท โดยกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จํานวน 183 ล้านบาท คิดเป็น 33.9% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการฟื้นตัวของธุรกิจ เครื่องดื่ม การเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอาหาร และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายอย่างมี ประสิทธิภาพ

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า

TIW จากผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง ล่าสุดได้ประกาศผันตัวเข้าสู่...

ทดสอบๆ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นไทย อยู่ในห้วงของการทดสอบ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและสำคัญคือ กำลังเงิน

5ก.ค.63ครบ10ปีหุ้นอินไซด์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563 ครบรอบ10ปี หุ้นอินไซด์ นายกล้วยหอม ออนไลน์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้