Today’s NEWS FEED

News Feed

KTBแจงไตรมาสแรกปีนี้ กำไรโต7.6% เหตุรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น-สินเชื่อ ขยายตัว0.4%เทียบกับสิ้นปี61

192


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(22เมษายน2562)------ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)KTB เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1/2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเท่ากับ 7,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาด ทรัพย์สินหลักประกันจํานอง และรายได้จากการดําเนินการอื่นๆ เติบโตได้ดี แม้ว่าธนาคารยังคงได้รับผลกระทบจากการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการกันสํารองจากการด้อยค่า ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินเชื่อมีการขยายตัวที่ร้อยละ 0.4 จากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยสินเชื่อรายย่อยขยายตัวได้ดีอย่าง ต่อเนื่องทั้งจากสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบกับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น

รายได้รวมจากการดําเนินงาน เท่ากับ 33,593 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยมีการ เปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ - รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ที่ไม่รวม

รายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองเท่ากับร้อยละ 3.15 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 3.07 ในไตรมาส 1/2561 จากการมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารความ เสี่ยง ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง ร้อยละ 8.5 โดยยังคงได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล ในขณะที่รายได้จากการดําเนินการอื่นๆ เติบโตร้อยละ 17.6 จากกําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและกําไร จากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 โดยมีสาเหตุหลักจากสํารองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตาม เกณฑ์ระยะเวลาการถือครองของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารและบริษัทย่อยมี Costto Income ratio เท่ากับ ร้อยละ 48.28 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.82 ในไตรมาส 1/2561


จากนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องตามหลักความระมัดระวัง ธนาคาร ทยอยเพิ่มระดับของอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อย่างต่อเนื่อง โดย ณ 31 มีนาคม 2562 มี Coverage Ratio เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 126.86 จากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับร้อยละ 4.50 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่า เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net) ร้อยละ 1.94 โดย NPL Ratio-Gross ลดลงจากร้อยละ 4.53 และ NPL Ratio-Net ไม่เปลี่ยนแปลงจากณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ําหนักตามความ เสียง เท่ากับร้อยละ 14.29 และร้อยละ 18.12 ตามลําดับ

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ระมัดระวัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง สวมหน้ากากอนามัย ไต่กิ่งมะม่วง อย่างสุขุม ระมัดระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-1

รีบาวด์ By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

รีบาวด์‼️ดชนีตลาดปิดที่ 1,395.08 จุด บวก 28.67 จุดเจ้าค่ะ รีบาวด์ได้แรงหลังจากปรับตัวลงแรงเจ้าค่ะ วันนี้บ้านเราสวนทางกับ

HotNews : TQM ปูพรหม 6 ปี (64-69) รายได้ทะยานสู่ 5 หมื่นลบ. ลุยจับมือพาร์ทเนอร์ เจาะตลาด CLMV

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ TQM เปิดเผยว่า...

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้