Today’s NEWS FEED

สัมภาษณ์/รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ : "MAKRO" อลังการ เมื่อได้ปีก กลุ่มโลตัสส์

7,048

 

 

12 ตุลาคม 2564  เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO หรือ บริษัทฯ)  ที่มีวาระสำคัญคือพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 3,186,161,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 5,586,161,750 บาท พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พิจารณาการออกหุ้นใหม่และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) เพื่อชําระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO)

 

เป็นวันรับไม้ต่อที่สำคัญจาก มติคณะกรรมการ MAKRO ที่อนุมัติ ถ้าผู้ถือหุ้น MAKRO เห็นพ้อง จะทำให้อาณาจักร MAKRO อลังการ โดยมีปีกกลุ่มโลตัสส์ เป็นแรงช่วยผลักดันให้มีศักยภาพในการเติบโตบนเวทีในตลาดต่างประเทศ

 

 

ปัจจุบัน MAKRO  ดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสด และบริการตนเอง ในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการ

 

เมื่อ MAKRO รับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด CPRH  (CPRH มีผู้ถือหุ้นจํานวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“CPALL”) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จํากัด (“CPH”) และ บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด (“CPM”) (CPALL / CPH และ CPM รวม เรียกว่า “ผู้ถือหุ้นของ CPRH”)) เท่ากับว่า MAKRO จะเป็นเจ้าของ ในบริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus's ในประเทศไทย และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ใน Lotus’s Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus's ในประเทศมาเลเซีย (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มโลตัสส์")

 

 

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของกลุ่มโลตัสส์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยกลุ่มโลตัสส์เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีรูปแบบสาขาหลากหลาย ประกอบด้วย ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต และมีธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 CPRD มีรายได้รวมเสมือน (pro forma) จํานวน 208,648 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมเสมือน (pro forma) 406,640 ล้านบาท

 

หาก MAKRO ได้รับการอนุมัติรับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์ จะมุ่งพัฒนาการผสมผสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (offline and online หรือ O2O) และพัฒนา  “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่ฐานผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียที่มีมากกว่า 4,000 ล้านคน ให้แก่กลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) และผู้ผลิตสินค้า เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจสินค้าด้านอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค (Fresh Food and Grocery) รองรับการเติบโตและโอกาสฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาอาจมีอุปสรรคต่าง ๆ ในการขยายตลาดต่างประเทศ เช่น ไม่มีช่องทางจำหน่าย ไม่มีประสบการณ์ด้านการตลาด เป็นต้น และ MAKRO สามารถแชร์ข้อมูลพฤติกรรมความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในต่างประเทศ เพื่อให้เอสเอ็มอี (SMEs) นำมาต่อยอดผลิตหรือพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ตลอดจนยกระดับประเทศไทยเป็นฮับของ “Fresh Food and Grocery”  และ “ครัวของโลก”

 

 

กำแพงสู่ตลาดต่างประเทศตลาดโลก จะถูกเปิดกว้างยิ่งขึ้น หลังจากผู้ถือหุ้นโหวตฯ ....จุดเปลี่ยนเชิงธุรกิจของ MAKRO กำลังเกิดขึ้น  ซึ่งส่งผลดีกับผู้ถือหุ้นทุกคน

 

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดว่า มีความสมเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าในระยะยาวต่อธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยมองว่าจะเพิ่มโอกาสการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในกลุ่มค้าปลีกไปในระดับภูมิภาค ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการเป็นผู้นำในโมเดลธุรกิจที่เป็นการผสมผสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ หนุนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ทั้งยังได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และเพิ่มมูลค่าตลาด และสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ

 

หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น MAKRO จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) ไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น และ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด (CPH) และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM) ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ MAKRO เพื่อเพิ่ม Free Float ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต่ำกว่า 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น MAKRO  ขณะเดียวกันมาร์เก็ตแคปจะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเข้าคำนวณในดัชนีที่สำคัญ เช่น SET 50

 

ดังนั้นการประชุม EGM ของ MAKRO ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้  ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อว่าจากโอกาสการขยายตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นของ MAKRO และการพัฒนาโมเดลผสมผสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (offline and online หรือ O2O) จะเพิ่มโอกาสการเติบโตและ New S-Curve ให้กับ MAKROและกลุ่มโลตัสส์

 

MAKRO+กลุ่มโลตัสส์ ผนึกกำลังครั้งนี้ จะช่วยเอสเอ็มอีและผู้ผลิตสินค้าไทย ไปเติบโตในตลาดต่างประเทศ และเรียกว่าเป็น แบบ WIN WIN สำหรับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง...........

 

 

***************************

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้