Today’s NEWS FEED

สัมภาษณ์/รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ : "โออาร์" เตรียม IPO รอนักลงทุนเป็นเจ้าของ

3,784


นับถอยหลังหุ้น "โออาร์" ที่นักลงทุนหลายคนรอคอยและจับตามองแห่งปี 2564 ใกล้ขาย IPO มาทุกขณะ โอกาสครั้งสำคัญในการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วยศักยภาพ IPO น้องใหม่ที่เติบโตโดดเด่นและไปได้สวย โดยล่าสุด โออาร์ กำหนดช่วงราคา IPO ที่ 16-18 บาท/หุ้น และคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายอย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 ก.พ.64 ผ่านเว็บไซต์ของ โออาร์ (www.pttor.com) และการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ ปตท. ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) (เว้นแต่มีเหตุขัดข้องประการอื่น)สาเหตุที่หุ้น IPO โออาร์ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมากในการเข้ามาระดมทุนครั้งนี้ เพราะ โออาร์ มีเป้าหมายชัดเจนที่จะสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยโครงสร้างธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน ที่มีทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบค้าปลีก และแบบพาณิชย์


โดย โออาร์ เป็นผู้นำอันดับ 1 จากส่วนแบ่งการตลาดของตลาดค้าปลีกน้ำมันกว่า 23 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกรมธุรกิจพลังงาน)


กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เช่าภายในสถานีบริการ และพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการอื่นๆกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ โออาร์ นำธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ ไปสร้างความภาคภูมิใจในแบรนด์ไทยถึง 10 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)ธุรกิจของ โออาร์ เติบโตไปพร้อมกับประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง โดยผลการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีรายได้ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 3.1% จากกว่า 540,000 ล้านบาทในปี 2560 สู่กว่า 570,000 ล้านบาทในปี 2562 ส่วน EBITDA ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 3.5% จากกว่า 15,000 ล้านบาทในปี 2560 สู่กว่า 17,000 ล้านบาทในปี 2562 และกำไรสุทธิ ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 5.6% จากกว่า 9,700 ล้านบาทในปี 2560 เป็นกว่า 10,800 ล้านบาทในปี 2562 (อ้างอิงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินรวมตรวจสอบตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)การเติบโตดังกล่าวมาจากการขยายจำนวนสาขาของสถานีบริการน้ำมัน และร้านค้า ทั้งในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสินค้าที่ขายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเครื่องดื่มของ Café Amazon ที่ขายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยกว่า 20% ต่อปีในช่วงปี 2560 – 2562 จากการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างแบรนด์กาแฟของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากการรวมพลัง 3 กลุ่มธุรกิจ ทำให้ โออาร์ มีพอร์ตฟอลิโอที่มีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย ช่วยกระจายความเสี่ยง และสามารถต่อยอดการเติบโตซึ่งกันและกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดย โออาร์ มีสัดส่วนรายได้ก่อนหักรายการระหว่างกันในปี 2562 แบ่งได้เป็น กลุ่มธุรกิจน้ำมัน 91.1% (539,835.4 ล้านบาท) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ 2.9% (17,016.2 ล้านบาท) กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 5.7% (33,656.9 ล้านบาท) และธุรกิจอื่น ๆ 0.3% (1,714.2 ล้านบาท) (อ้างอิงงบการเงินรวมตรวจสอบตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)ขณะที่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) นับได้ว่าเป็นดาวรุ่งของ โออาร์ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วย EBITDA (ก่อนหักรายการระหว่างกัน) ที่เติบโตเฉลี่ย 8.3% ต่อปี จากประมาณ 3,626 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นประมาณ 4,255 ล้านบาท ในปี 2562
เหลียวมองกลยุทธ์ โออาร์ ตั้งธงธุรกิจหลัง IPO ที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วม “เติบโตไปไกลขึ้น” กับ โออาร์ โดยวางกลยุทธ์รักษาสถานะความเป็นผู้นําในกลุ่มธุรกิจน้ำมันทั้งในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ในประเทศไทย ตั้งเป้าเพิ่มจํานวนสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้ครอบคลุมกว่า 2,500 แห่งภายในปี 2568 เพื่อให้ โออาร์ เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยตั้งเป้าให้มีสถานีบริการน้ำมันแบบที่ผู้แทนจำหน่ายเป็นเจ้าของและดำเนินการเอง (Dealer-Owned-Dealer-Operated หรือ DODO) ในอัตราส่วนร้อยละ 80 และสถานีบริการน้ำมันแบบที่ โออาร์ เป็นเจ้าของและดำเนินการเอง (Company-Owned-Company-Operated หรือ COCO) ในอัตราส่วนร้อยละ 20โออาร์ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระดับพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้สูงขึ้น และยังมีระบบ Big Data Analytics เพื่อสํารวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนํามาสร้างแคมเปญ การตลาดที่ตรงใจกับผู้บริโภคได้เป็นรายบุคคลผ่าน Loyalty Programอีกทั้งจะยังเดินหน้าพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ตามแนวคิด “Living Community เติมเต็มทุกความสุข” โดยการคัดเลือกสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว ให้เป็น One-Stop Service ที่แท้จริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบสถานีบริการน้ำมันนอกจากนี้ โออาร์ ยังคงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง (New S-Curve) เช่น การติดตั้ง EV Charging Station ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Stationสําหรับตลาดพาณิชย์จะรักษาความเป็นผู้นําตลาดด้วยการเป็น Energy Solution Provider เป็นคู่คิดในการดําเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างครบวงจร ไม่เพียงแต่การเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ยังให้คําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจของลูกค้าด้วย
โออาร์ พร้อมที่จะมุ่งส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ในประเทศเพื่อกระจายฐานรายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของ โออาร์ และไม่เพียงแต่ธุรกิจ Non-Oil ในสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น โออาร์ ยังขยายธุรกิจ Non-Oil ไปยังนอกสถานีบริการน้ำมันด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาและขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ หรือผ่านการเข้าซื้อกิจการหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
โออาร์ ตั้งเป้าที่จะขยายร้าน Café Amazon อีกกว่า 2,100 ร้านภายในปี 2568 นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจกาแฟให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วย เช่น การสร้างโรงงานเบเกอรี่ส่วนกลาง โรงงานผงผสมเครื่องดื่ม และศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและสร้างความมั่นใจด้านการจัดหาสินค้าอย่างเพียงพอ รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกด้วยสําหรับธุรกิจ Texas Chicken โออาร์ มีแผนเปิดร้าน Texas Chicken เพิ่มอีกประมาณ 20 สาขาต่อปี ระหว่างปี 2564 – 2568 นอกจากนี้ หาก โออาร์ ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขของเจ้าของแบรนด์ โออาร์ จะมีสิทธิขอรับสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้สามารถให้สิทธิกับผู้ที่สนใจลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ต่อไป
โออาร์ มีโมเดลธุรกิจและแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีในประเทศไทย จึงนําโมเดลธุรกิจดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 40 ปี ในการขยายตลาดทั้งธุรกิจน้ำมันและธุรกิจ Non-Oil ไปในระดับภูมิภาคและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยในอนาคต โออาร์ มีแผนเปิดสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพิ่มอีกกว่า 350 แห่ง และเปิดร้าน Café Amazon เพิ่มอีกกว่า 310 สาขาในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา และลาว ภายในปี 2568นอกเหนือจากการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว โออาร์ ยังมีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ซึ่งประกอบด้วยการใช้ประโยชน์จากการมี Economy of Scale มาใช้ในการต่อยอดการลงทุนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นที่มาของการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากขึ้นและที่สำคัญที่สุด โออาร์ มุ่งสร้าง “คุณค่าที่ดีขึ้น” สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เน้นสร้างเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างประโยชน์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ประเทศชาติ สังคมชุมชน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นเห็นอย่างนี้แล้ว นักลงทุน ก็คงพร้อมเป็นเจ้าของ เป็นส่วนหนึ่งของหุ้น โออาร์ กับความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถร่วมเป็นเจ้าของ โออาร์ ได้ ดังนั้นการขายหุ้น IPO ครั้งนี้ โออาร์ มีความตั้งใจที่จะกระจายหุ้นเพื่อให้ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดย โออาร์ จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ และจะใช้วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี Small Lot First เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นอย่างน้อยที่ขั้นต่ำ โดยนักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นโออาร์ได้ที่ราคา 18 บาทต่อหุ้น (ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย 16 – 18 บาทต่อหุ้น) ได้ผ่านช่องทางการจองซื้อกับตัวแทนจำหน่ายหุ้น ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ที่สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 24 ม.ค. 2564 – เวลา 12:00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564 ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายจะประกาศต่อไป โดยหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดและวิธีการในหนังสือชี้ชวน


วันนี้ โออาร์ พร้อมจะเติบโตไปไกลกว่าเดิมกับการเสนอขายหุ้น IPO ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของ โออาร์ และเดินหน้าสู่การเติบโตครั้งนี้ไปพร้อมกัน--ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://investor.pttor.com --

 

 

 

 


#หุ้นโออาร์ #หุ้นฮอตแห่งปี #หุ้นที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นเจ้าของได้ #ORIPO2021 #โออาร์

 

By: อณุภา ศิริรวง

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : 9 หุ้นเด่นต้นเทรนด์ Think global,Act locall

*ตลาดหุ้นรอบนี้ Panic sell โควิดพุ่งนิวไฮ แต่อย่าตกใจขายเพลิน เพราะตลาดหุ้นโลกเขามูฟออนไปเรื่องวัคซีนกันหมดแล้ว

รักษาแนวรับ By: แม่มดน้อย

โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์....... เพี้ยงตัวแปรเชิงลบ ทั้งจากภายนอก ภายใน พุ่งใส่ตลาดหุ้นไทย....

TMILL สืบสานวัฒนธรรมไทย

TMILL สืบสานวัฒนธรรมไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้