Today’s NEWS FEED

สัมภาษณ์/รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ : ล้วงลึก BAM IPO พันธุ์แกร่ง

5,915

รายงานพิเศษ: ล้วงลึก "BAM" IPO พันธุ์แกร่ง

 

 

      สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (29 พฤศจิกายน 2562) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) พร้อมเดินหน้าระดมทุนเต็มพิกัด หลังยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมกันไม่เกิน 1,765 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.4

 

 

        ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญ (กรณีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ทั้งจำนวน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 1,255 ล้านหุ้น หุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 230 ล้านหุ้น

 

 

        โดยเตรียมเสนอขายผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายนนี้ ที่ช่วงราคาเสนอขาย 15.50-17.50 บาทต่อหุ้น  โดยผู้ลงทุนสามารถจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดและทางบริษัทฯจะคืนเงินส่วนต่างในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย

 

 

 

        สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายในอนาคต ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดที่ออกโดยบริษัทฯ และ/หรือตั๋วเงินจ่าย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น ตามปณิธานของบริษัทฯ  ที่ต้องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำแนวทาง Environment, Social, Governance มาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เน้นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม     

      

        ปัจจุบัน BAM มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมี FIDF ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 16,225 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,245 ล้านหุ้น และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 13,675 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 2,735 ล้านหุ้น

 

        BAM ประกอบธุรกิจใน  2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย ผ่านเครือข่ายสำนักงานใหญ่ และสาขาต่าง ๆ โดยธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (“NPLs”) จะซื้อ NPLs จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และนำมาบริหารจัดการด้วยการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน

 

        ส่วนธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (“NPAs”) จะช่วยฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินเปล่า โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด รวมทั้งสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ๆ โดยบริษัทฯ ได้ทรัพย์สินรอการขายมาโดยวิธีการต่าง ๆ

 

 

 

        จุดเด่นของ BAM คือเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและมีประสบการณ์พรั่งพร้อมมากว่า 20 ปี มีสายสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงเพื่อซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์กว่า 18 แห่ง  ขณะที่มีเครือข่ายสาขามากที่สุด ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่และสาขาถึง 26 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานกว่า 1,200 คน คน ช่วยให้บริษัทสามารถติดตาม และบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินราคาทรัพย์สินได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทจึงมีช่องทางและฐานลูกค้าที่กว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย และนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

 

         นอกจากนี้มีความสามารถในการจัดหา บริหารจัดการ และสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่แข็งแกร่ง  ขณะเดียวกันยังสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  โดยมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและยั่งยืนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ภายใต้กรรมการและทีมผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์และผลงานอันเป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ”

 

         และอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ BAM มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  คือบริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจในทุกภาวะเศรษฐกิจ ทั้งช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมี NPLs มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเลือกซื้อ NPLs ได้ในราคาที่สร้างผลตอบแทนที่ดีมากขึ้น  แต่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ลูกหนี้ของบริษัทฯ มีศักยภาพในการชำระหนี้ ลูกค้ามีกำลังซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)

    

           

         ด้านผลประกอบการมีความแข็งแกร่ง  โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯในปี 2542  จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ปิดบัญชีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ NPLs ซึ่งคำนวณจากมูลค่าต้นทุนการซื้อไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 90,000 ล้านบาท

 

         ในปี 2561 BAM มีเงินสดรับจากธุรกิจ NPLs และ NPAs รวมทั้งสิ้น 16,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ทำได้ 13,516 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.59 และมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 5,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ทำได้ 4,501 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.58

 

         ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 BAM มีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้สุทธิ (NPLs) 79,136 ล้านบาท ซึ่งหลักประกันของลูกหนี้ดังกล่าวมีมูลค่าอิงตามราคาประเมิน 195,554 ล้านบาท และทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (NPAs) 23,245 ล้านบาท โดยมีมูลค่าอิงตามราคาประเมิน 54,467 ล้านบาท       

        

         ขณะที่ผลประกอบการย้อนหลังในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2559-2561) และสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562  บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 4,904 ล้านบาท 4,501 ล้านบาท  5,202 ล้านบาท และ 4,882 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 93,637 ล้านบาท 99,933 ล้านบาท 107,653 ล้านบาท และ 121,701 ล้านบาท ตามลำดับ

               

         ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สําหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา BAM มีอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่ 80%, 97% และ 60% ตามลำดับ

 

 

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://investor.bam.co.th/th   รวมทั้งหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

 

หมายเหตุ

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

 

BAM

 

By : สุกัญญา ศิริรวง

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ขาย IPO 600 ล้านหุ้น พร้อมพ่วงกรีนชู 60 ล้านหุ้น เล็งเทรด mai ส.ค.นี้

บริษัทฯมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท มีจำนวนหุ้น..

ลิงเก็บมะพร้าว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เสพข่าว องค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA) กล่าวหาว่าประเทศไทยใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าว เป็นการทารุณสัตว์

ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 50 จุด {1330-1380} By : Mr.TD

SET นับ TD Sell #9@WEEK ในวันศุกร์ที่ 05/06/20

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้