Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

813

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (21 มิถุนายน 2567)-------บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER จัดอบรม "บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น" (ANTI-CORRUPTION) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสร้างความเข้าใจและความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER  พร้อมด้วยนายรณชิต  จินะดิษฐ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน คณะผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้เข้าร่วมการอบรม"บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น" (ANTI-CORRUPTION) เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการนำความรู้และแนวทางที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 


สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสังคม นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร
 

การการอบรมในครั้งนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากคุณภิญญ์ ศิรประภาศิริ (Project Manager Thai CAC) วิทยากรจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านทุจริต
 
 
"ANTI-CORRUPTION" การต่อต้านการทุจริตไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นภารกิจของทุกคนในสังคม ร่วมสร้างองค์กรที่โปร่งใส ไร้การทุจริตอย่างยั่งยืน ด้วยการแจ้งเบาะแส ตรวจสอบ และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต นายชูวิทย์ กล่าว
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้