Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

“WHAUP” กําหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นที่ 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น

1,651

“WHAUP” กําหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นที่ 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น
เตรียมเปิดจองปลายเดือนมีนาคมนี้ พร้อมเทรดต้นเมษายนนี้
 
กรุงเทพฯ – บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) กําหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นที่ 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของ WHA ที่เป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ WHA (Record date) จองซื้อในวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 และสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ  จองซื้อในวันที่ 22 – 24 มีนาคม และ 27 – 28 มีนาคม 2560 โดยผู้จองซื้อข้างต้นจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นที่ราคา 26.25 บาทต่อหุ้น หากราคาเสนอขายสุดท้าย (Final price) ต่ำกว่าราคาจองซื้อที่  26.25 บาท ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างของราคาจองซื้อและราคาเสนอขายสุดท้าย (Final price) ให้กับผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด โดยคาดว่า WHAUP จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในต้นเดือนเมษายนนี้  พร้อมลงนามแต่งตั้ง บล. ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อีกทั้งมี บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ   บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้  ด้าน CEO “ วิเศษ จูงวัฒนา ” เชื่อกรอบราคาเหมาะสมเมื่อเทียบผลการดำเนินงานในระยะยาว พร้อมลุยขยายธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพในอนาคต   
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์  ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ของ WHAUP จำนวนไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-International (SG) Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 104.50 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท
 
นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และในนามตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ของ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นของ WHAUP ที่ 25.25 -26.25 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ที่เป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ WHA (Record date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น WHA ในอัตราส่วน 250 หุ้นสามัญของ WHA ต่อ 1 หุ้นสามัญของ WHAUP ในวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 ซึ่งสามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ชั้น 20 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้ง 3 แห่ง และผู้นักลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จองซื้อในวันที่ 22 – 24 มีนาคม และ 27 – 28 มีนาคม 2560 โดยผู้จองซื้อทั้ง 3 ประเภทข้างต้นจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นที่ราคา 26.25 บาทต่อหุ้น
 
“ ทั้งนี้ บริษัทฯ บล.ไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ CLSA Limited ในฐานะ International Manager สำหรับการเสนอขายในต่างประเทศ จะพิจารณาร่วมกันในการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final price) หลังจากปิดการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book building) ของนักลงทุนสถาบัน และหากราคาเสนอขายสุดท้าย (Final price) ต่ำกว่าราคาจองซื้อที่ 26.25 บาท ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างของราคาจองซื้อและราคาเสนอขายสุดท้ายให้กับนักลงทุนทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ คาดว่า WHAUP พร้อมจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ภายในต้นเดือนเมษายนนี้  ” นางสาววีณา กล่าว 
 
ด้าน นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (มหาชน) หรือ WHA Group กล่าวในฐานะบริษัทแม่ เกี่ยวกับการนำบมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญ ของ WHA Group ที่สามารถนำพาบริษัทลูก เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นว่า WHAUP เป็นบริษัทที่มีศักยภาพความแข็งแกร่งทั้งธุรกิจด้านบริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรและธุรกิจพลังงาน โดยธุรกิจสาธารณูปโภคของ WHAUP ครอบคลุมทั้งการจำหน่ายน้ำดิบ  ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช ส่วนธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน WHAUP เข้าร่วมลงทุนกับ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มโกลว์ กลุ่มบี กริม เพาเวอร์ และกลุ่มกันกุล บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจในการให้บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ อาทิ ธุรกิจบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน และธุรกิจสาธารณูปโภคในชุมชน 
 
นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP กล่าวว่า ช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของWHAUP อยู่ในกรอบของช่วงราคาที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาโอกาสในการเติบโตจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต ปัจจุบัน WHAUP เป็นผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจรที่มีทั้งจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า IPP SPP และ VSPP ที่เปิดดำเนินการไปแล้วจำนวนประมาณ 350 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการลงทุน) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 190 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการครบ 540 เมกะวัตต์ในราวต้นปี 2562 และอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคา เช่นพื้นที่หลังคาของคลังสินค้า หรือโรงงานให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม WHA ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 2 ล้านตารางเมตร และโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน  โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการกำจัดขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์ยี่ และบริษัท สุเอซ (ในสัดส่วนร้อยละ 33.33) ภายใต้ชื่อบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าประเภท VSPP ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ให้ขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมให้กับ กฟภ. จำนวน 6.90 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตติดตั้ง 8.63 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 20 ปี
 
สำหรับการจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมด (ซึ่งรวมหุ้นสามัญใหม่ที่มีการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในครั้งนี้) โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินบางส่วน  และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
 

บทความล่าสุด

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

แรงปะทะ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทย ยังซึมลง ด้วยทั้งมีแรงปะทะภายนอก ดาวโจนส์-ตลาดหุ้นภูมิภาคที่ร่วงลง....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้