Home > News Feed
    ASIA เผยกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล เน้นโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์- กลุ่มบริษัทเซียร์ ลงทุนศูนย์การค้า-Shopping Mall

 

นายอมร เตชะหรูวิจิตร   รองประธานกรรมการและกรรมการรองผู้อำนวยการ   บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)   ASIA
เปิดเผยว่าขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายแบ่งแยกธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล
กับกลุ่มบริษัทเซียร์ ในวาระที่ 9 ของการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ซึ่งนโยบายแบ่งแยกการดำเนินธุรกิจได้
เคยมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 มี นโยบายเดิม ดังนี้

“กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล ให้หมายรวมถึงบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่งของ
เอเชียโฮเต็ล คือ บริษัท เอเชียพัทยา โฮเต็ล จำกัด และ บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด ซึ่งทำธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกัน และมีความต้องการจะขยายงานในด้านธุรกิจโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โดยเป็น
อพาร์ทเม้นท์ที่มีมีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกันกับโรงแรมทั่วไป เช่น การทำ
ความสะอาด การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้อง เป็นต้น
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือบริษัทย่อยของบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องการเงินทุนใน
การขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น ศูนย์การค้า อพาร์ทเม้นท์ที่ไม่มีบริการในลักษณะโรงแรมทั่วไป
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เป็นต้น

หากว่ากลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลต้องการขยายธุรกิจในด้านโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จะพิจารณาแยกออกเป็น
3 ส่วนดังนี้

1. กรณีที่กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลมีการลงทุนเกี่ยวกับโรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ใหม่ ทั้งในที่ดิน
เดิมหรือที่ดินใหม่ และการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม นอกเหนือจากการซ่อมบำรุง การปรับปรุงปกติ
ประจำปี ทางกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล จะให้สิทธิบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือบริษัทย่อยของ
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นอันดับแรกในการเป็นผู้ดำเนินงานพัฒนาและก่อสร้างทั้งหมด

2. กรณีที่บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือบริษัทย่อยของบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้
ลงทุนในการพัฒนา และก่อสร้างในที่ดินเดิม หรือที่ดินใหม่ ในลักษณะโรงแรมหรือเซอร์วิสอพาร์ท
เม้นท์ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือบริษัทย่อยของบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะให้สิทธิ
กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลเป็นอันดับแรกในการเป็นผู้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรมเช่นกัน

3. หากการลงทุนในธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ นอกเหนือจาก 2 แนวทางข้างต้น ทั้งบริษัท
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของทั้ง 2 ฝ่าย และแจ้งเป็น
หนังสือเวียนแก่ผู้ถือหุ้นรับทราบภายใน 14 วัน นับจากมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว”

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัททั้งสองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จึงมีการทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมในนโยบายดังกล่าว เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติแก้ไข นโยบายใหม่ เป็น ดังนี้
นโยบายของกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล

(ก) คำจำกัดความ
“กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล” บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่งของเอเชียโฮเต็ล คือ
บริษัท เอเชียพัทยา โฮเต็ล จำกัด และบริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด ซึ่งทำ
ธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

“กลุ่มบริษัทเซียร์” บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของบริษัทเอเชียโฮเต็ล
จำกัด (มหาชน)) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่งของบริษัทเซียร์ คือ บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด และ Zeer Oversea LLC. ซึ่งทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

(ข) กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลมีนโยบายดังนี้
1) นโยบายการดำเนินธุรกิจ
1.1 กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ รวมถึงการรับจ้างบริหารโรงแรม
และเซอร์วิส อพาร์เม้นท์ โดยมีลักษณะการครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์, เป็นผู้เช่า หรือเข้าครอบครองในลักษณะ
การเข้าบริหารซึ่งมีลักษณะการให้บริการดังนี้

‐ การให้บริการด้านโรงแรม ภัตตาคาร ห้องจัดเลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปสำหรับโรงแรม เพื่อ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังรวมถึงการทำการตลาดของโรงแรมนั้นๆ

‐ การให้บริการด้านเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดยเป็นอพาร์ทเม้นท์ที่มีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ใน
ลักษณะเดียวกันกับโรงแรมแต่เป็นลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว

‐ การรับจ้างบริหารโรงแรม และเซอร์วิส อพาร์เม้นท์ เป็นการเข้าครอบครองและจัดให้บริการด้านโรงแรม และ
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดยเข้าตกลงกับเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้รับประโยชน์ในรูปของส่วนแบ่งรายได้ หรือตาม
วิธีที่กำหนดเป็นกรณีไป

1.2 กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลดำเนินธุรกิจตามข้อ 1.1 และไม่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำให้เกิดการแข่งขันกับ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเซียร์

2) นโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกัน
กรณีกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลเกี่ยวโยง เช่น กลุ่มบริษัทเซียร์ เป็นต้น จะต้องปฎิบัติแบบรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายของกลุ่มบริษัทเซียร์
(ก) คำจำกัดความ
“กลุ่มบริษัทเซียร์” บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของบริษัทเอเชียโฮเต็ล
จำกัด (มหาชน)) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่งของบริษัทเซียร์ คือ บริษัท เซียร์ แอส
เซท จำกัด และ Zeer Oversea LLC. ซึ่งทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

“กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล” บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่งของเอเชียโฮเต็ล คือ
บริษัท เอเชียพัทยา โฮเต็ล จำกัด และบริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด ซึ่งทำ
ธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
(ข) กลุ่มบริษัทเซียร์มีนโยบายดังนี้
1) นโยบายการดำเนินธุรกิจ
1.1 กลุ่มบริษัทเซียร์ มีนโยบายดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น
ศูนย์การค้าและ Shopping Mall ทั้งในรูปของการเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเข้าเป็นผู้เช่า เพื่อดำเนินการพัฒนา
ทั้งรูปแบบของการก่อสร้าง และปรับปรุง และ/หรือจัดให้มีการบริหารจัดการขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการ
ลงทุน และรับประโยชน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นในรูปของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือขายธุรกิจพร้อม
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือที่เป็นเจ้าของสิทธิการเช่านั้น
1.2 กลุ่มบริษัทเซียร์ไม่ดำเนินธุรกิจโรงแรมหรือเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ที่ทำให้เกิดการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
เอเชียโฮเต็ล
2) นโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกัน
กรณีกลุ่มบริษัทเซียร์ทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลเกี่ยวโยง เช่น กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล เป็นต้น จะต้องปฎิบัติแบบรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท
เอเชียโฮเต็ลกับกลุ่มบริษัทเซียร์ ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

    
วันที่ : 18 เมษายน พ.ศ. 2555