Home > News Feed
     ปรับโฉมแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ใหม่ ทันสมัย ลดภาระผู้ใช้บริการ


 
 

 
           นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการพัฒนาแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ฉบับใหม่ ให้มีความทันสมัย และคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เพื่อลดภาระของผู้ใช้บริการ พร้อมเตือนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำส่งงบการเงินล่วงหน้าเนิ่นๆ

       รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อไปว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ได้มอบหมายให้กรมฯ ดำเนินการพัฒนาแบบนำส่งงบการเงินให้มีความทันสมัย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ อีกทั้งเป็นการลดภาระของประชาชน พร้อมกับให้แจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจให้นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งขณะนี้กรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) รูปแบบใหม่ให้เนื้อหาสาระมีความชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น จึงทำให้การนำส่งงบการเงินมีความซับซ้อนน้อยลง เกิดความคล่องตัว โดยขั้นตอนการกรอกเอกสารจะเหลือเพียง 2 จุด คือ กรอกเลขทะเบียนเพียงจุดเดียว และระบุสินค้า/บริการเพียง 2 หลัก และไม่ต้องกรอกรหัสธุรกิจ

          สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายใดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งได้ครบล่วงหน้า สามารถนำส่งงบการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เพื่อลดความคับคั่งในการให้บริการ โดยระยะเวลาในการนำส่งงบการของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นิติบุคคลต่างประเทศ/กิจการร่วมการค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี ในส่วนของบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน ต้องนำส่งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และหอการค้า/สมาคมการค้า นำส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่อนุมัติ

         ทั้งนี้ สามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือนำส่งด้วยตนเอง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชั้น 3) กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี/สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-5 กรุงเทพมหานคร/สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดและสำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดสาขา

 
 
 


    
วันที่ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2555