Home > News Feed
    ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 3 (3rd MOF INNOVATION AWARDS 2011)

CCO-MOF ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 3  (3rd MOF INNOVATION AWARDS 2011)

ประเภทหน่วยงานระดับกรม
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1.รางวัลชนะเลิศ
ของรางวัล :
โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 200,000 บาท    กรมสรรพากร
: ระบบประมวลผลจัดเก็บภาษีอากรเพื่อกำกับดูแลและการจัดการ    นายสมพงษ์
 สงวนวนชาติ
นางสาวอัมพร  บุญเวิน
2.รางวัลรองชนะเลิศ
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 100,000 บาท    กรมบัญชีกลาง
: การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Be Fast to LG)
    นางธัชดา จิตมหาวงศ์
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
3.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 50,000 บาท    กรมศุลกากร
: : ระบบติดตามทางศุลกากร    นายธนัท สุวัธนเมธากุล
นายอภิชาติ  ใจงาม
4.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 50,000 บาท    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
: “SFI Terminal”    1. นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
2. นางสาวจิตพร เฮมบรี
3. นายปฐมพงษ์ เอกวนิช

ชาญ
4. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล
5.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 50,000 บาท    กรมสรรพสามิต
: อัจฉริยภาพแห่งวัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมสรรพสามิตยุคใหม่ :
การสร้างสรรค์ระบบบริหารจัดการความรู้บนรากฐานเทคโนโลยีภูมิปัญญา    นางสาวสุจิตรา
เลาหวัฒนภิญโญ
นายคติ อาภากุลอนุ

ประเภทหน่วยงานระดับกรม
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
1.รางวัลชนะเลิศ
ของรางวัล :
โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 200,000 บาท    กรมศุลกากร
: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจปล่อยสินค้า (e-Inspection)    นางศุภลักษณ์ เอี่ยมวงศ์ศานติ์

2.รางวัลรองชนะเลิศ
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 100,000 บาท    กรมบัญชีกลาง
:การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้รับบำนาญอย่างยั่งยืน (Your Pension, OurPassion)
 นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ และ
นางนิโลบล  แวววับศรี

3.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 50,000 บาท    กรมธนารักษ์
:การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริงเสริม (Augmented
Reality Technologies)    นางนิตยา สีดาฟอง
นางวัชรีย์  รวีกานต์

4.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 50,000 บาท    กรมสรรพากร
: ระบบการยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์ ทำ 1 ได้มากกว่า 1  (PP30 : one for all)   
นางสุภา  สุทธิทรัพย์

ประเภทหน่วยงานระดับพื้นที่และส่วนภูมิภาค
1.รางวัลชนะเลิศ
ของรางวัล :
โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 100,000 บาท    สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
: นวัตกรรมไอทีเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
“ระบบงานแผนที่ภาษี  X – Ray  ปะซาโรงเกลือ”    นางประไพ  หร่ายเจริญ

2.รางวัลรองชนะเลิศ
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 50,000 บาท    สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
: โครงการจัดระบบข้อมูลเพื่อการสำรวจ     พ.จ.ท.บุญรักษา โพธิ์ศรี
นายจุติณัฏญ์  ปวีณรัตน์

3.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 25,000 บาท    สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
: คลังความรู้แบบรวมศูนย์    นางสาวจารุนันท์  คุโณทัย / นายวรเชษฐ์
นรเอี่ยม

4.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 25,000 บาท    สำนักงานสรรพากรภาค 12
: ระบบ e– Supervision ภาค 12    นางกรรณิการ์ จริงจิตต์
5.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 25,000 บาท    สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
: :   การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร(Document Management
System)    นางลัดดา  ยอดขันธ์     นายรังสรรค์  ชัยสุข
ประเภทกลุ่มบุคคล / บุคคล

1.รางวัลชนะเลิศ
ของรางวัล :
โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 50,000
บาท    การเพิ่มบริการสำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม Cloud
Computing    นางสาวเยาวเรศ  นพเกษร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
นางเย็นจิตต์  วราภรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริวัน  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายสุทธิศักดิ์  สุรัตนมาลย์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
นางสาวจิเรขา  ไทยสังคม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวเจียมจิตร์  จันทร์ผดุงสุข      
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

2.รางวัลรองชนะเลิศ
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 30,000
บาท    การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Tax Efficiency Model)     นายโสภณ  นิจศรีวงษ์
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
นายชาญวิทย์  สมศักดิ์
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
นางกมลชนก  นันทพิศาล
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์  วงค์หิรัญ
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน
  นางสาวฐิติธรณ์  ทนทาน
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


3.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 20,000 บาท    E-App (Ethanol Application)
ระบบควบคุมและติดตามการขนเอทานอล    นายไพโรจน์   สว่างภพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

4.รางวัลชมเชย
ของรางวัล : โล่เกียรติยศ
เงินรางวัล 20,000 บาท   
การบริหารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract
 Management)   
นายสมศักดิ์  ภู่สกุล
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นายธนะโชค  รุ่งธิปานนท์
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ


    
วันที่ : 28 มีนาคม พ.ศ. 2555