Home > News Feed
    ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวังพญายะลา น้อมนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวังพญา จังหวัดยะลา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ"ในหลวง"ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
        วันนี้ (19 มีนาคม 2555 ) ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา นายชานนท์ เจะหะมะ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา ซึ่งมีภารกิจหลักอยู่ 2 ภารกิจคือ ด้านเศรษฐกิจสังคม และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้ทางศูนย์ ก็มีศูนย์อยู่ในทุกตำบลแล้ว ที่จะให้ความรู้ และเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการปลูกผักหมุนเวียน ผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ สามารถเข้ามาในศูนย์ฯ เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการ แล้วนำกลับไปทำในชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ที่จะให้ความรู้
        ชาวบ้านจะต้องสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลูกทุกอย่างที่เรากิน กินทุกอย่างที่เราปลูก ทุกคนก็จะมีรายได้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เน้นเป็นธุรกิจมากมาย วิธีการคือปลูกเอง เลี้ยงเอง กินเอง ในช่วงที่ไข่ไก่ราคาแพง ทางศูนย์ก็นำไข่ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงเองออกมาขายให้กับสมาชิกในราคาชุมชน ไม่อิงราคาตลาด เพราะเราผลิตได้เอง อาหารเลี้ยงไก่ ก็ผลิตเองทำให้ต้นทุนถูกกว่า และในปีนี้กำลังขยายโครงการเข้าไปในโรงเรียน รวมทั้งวัด มัสยิดต่างๆด้วย
        ประธานองค์กรภาคประชาชนฯ กล่าวอีกว่า ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก็มีส่วนช่วยเหลือผลักดัน สนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้ นำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้กับชาวบ้าน และเมื่อมีความรู้แล้วก็จะสามารถนำมาแบ่งปันให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการของโครงการนี้          

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ยะลา (สทท.)/รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์   Rewriter : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2555