Home > News Feed
    โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2554/2555 จังหวัดนครราชสีมา


นาย สมพร จิระโร พานิชยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ให้ดำเนินการโครงการ แทรกแซงตลาดมำนสำปะหลังปี 2554/55 ด้วยการรับจำนำหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรปริมาณ 10 ล้านตันเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยให้ อคส รับฝากเก็บและออกใบประทวน ธกส รับจำนำใบประทวนที่ อคส ออกให้เกษตรกร กำหนดระยะเวลาจำนำ 1 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2555 ระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดืนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ กกุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2555 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และเงื่อนไขการดำเนินการตามนโยบายตามโครงการดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯดังนี้

1.ราคารับจำนำหัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็นดังนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 กิโลกรัมละ 2.75 บาท เดือน มีนาคม 2555 กิโลกรัมละ 2.80 บาท เดือนเมษายน 2555 กิโลกรัมละ 2.85 บาท เดือนพฤษภาคม 2555 กิโลกรัมละ 2.90 บาท ทั้งนี้ราคารับจำนำให้ปรับเพิ่ม-ลด ตามเปอร์เซนต์แป้งในอัตรา กิโลกรัมละ 0.02 บาท
2. ปริมาณ รับจำนำของเกษตร รับจำนำผลของเกษตรกร ตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริม การเกษตร ออกให้ไม่เกินรายละ 250 ตัน
3.เกษตรกรผู้มีสิทธิจำนำ
-ต้องมีหนังสือรับรองเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร
-ต้องมีผลผลิตมันสำปะหลังเป็นของตนเองและเป็นลูกค้า ธกส
4.คุณภาพหัวมันสำปะหลังสดที่นำมาจำนำ ต้องเป็นหัวมันสำปะหลังสด ปี 2554/55 ที่มีการตัดรากเหง้า เอาดินออก และไม่เน่าเสีย
5. วิธีการนำหัวมันสำปะหลังสดจำนำ
-ต้องเป็นเกษตรกรผู้มีสิทธิจำนำตามข้อ 3
-เกษตรกรต้องหัวมันสำปะหลังสดมาฝากเพื่อจำนำด้วยตนเอง
-ต้องเป็นเกษตรกรผู้มีสิทธิจำนำตามข้อ 3
-เกษตรกรต้องนำหัวมันสำปะหลังสดมาฝากเพื่อจำนำด้วยตนเอง
-เอกสารที่เกษตรกรต้องนำมาแสดงในวันนำหัวมันสำปะหลังสดมาฝาก
-ต้นฉบับใบรับรองเกษตรกร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบบัตรประชาตัวจริง
-สำเนาสมุดบัญชีคเงินกู้ของ ธกสที่รับรอง สำเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละอียดการเปิดจุดรับจำนำ และรายละเอียดการรับจำนำได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-242172,044246247 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา สายด่วน 1569 หรือโทรศัพท์ 044-252126
ระวีวรรณ ณรงค์ศรี/ข่าว

 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นครราชสีมา(สวท.)   Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ :
http://thainews.prd.go.th


    
วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555