Home > News Feed
    สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

วันนี้ (14 มี.ค. 57) นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการแรงงานสัมพันธ์ให้แก่นายจ้าง และลูกจ้าง โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในกิจการบริหารจัดการกับปัญหาในองค์กร ให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน โดยกำหนดระยะเวลาการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 40 คน
สำหรับการอบรมในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ สุข สนุก กับการเปลี่ยนแปลง ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และวินัยในการทำงาน ซึ่งภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วิชัย สิทธิพันธ์
Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2557