Home > News Feed
     MATCH ปรับโครงสร้างองค์กร ตั้ง "ภูมิชาย วัชรพงศ์" เป็น CEO มีผล 2 ม.ค. 57

 

 
 
 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (23ธ.ค. 56) ----  นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท   บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) MATCH  เปิดเผยว่า   บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงาน เลขที่ 305/10 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 
1. มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยมีการปรับเพิ่มตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)อีกตำแหน่งหนึ่ง
2. มีมติอนุมัติว่าจ้างและแต่งตั้ง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
3. มีมติรับทราบและอนุมัติการลาออกของ นายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ จากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ นายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ ยังคงดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการเช่นเดิม
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแทนในตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
5. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้จาก “กรรมการคนใดคนหนึ่ง จากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก คือ นายสมฤทธิ์ศรีทองดี นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ กรรมการกลุ่ม ข คือ นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ และนายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ”
เป็น “กรรมการคนใดคนหนึ่ง จากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก คือ นายสมฤทธิ์ศรีทองดี นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ กรรมการกลุ่ม ข คือ นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ และนายภูมิชาย วัชรพงศ์ ”
 
    
วันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556