Home > News Feed
    การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. ในวาระ 2 ไม่ราบรื่นตั้งแต่เริ่มการประชุม

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. ในวาระ 2 ไม่ราบรื่นตั้งแต่เริ่มการประชุม

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. ในวาระ 2 ไม่ราบรื่นตั้งแต่เริ่มการประชุม
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ.... เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. ในวาระ 2 วันนี้ (20 ส.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกของการพิจารณา เริ่มเวลา 09.30 น. มีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเกิดความวุ่นวายตั้งแต่เริ่มพิจารณา สมาชิกรัฐสภาจากฝ่ายค้าน และ ส.ว.สรรหา ได้ท้วงติงการทำหน้าที่ของนายนิคม ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน เห็นว่านายนิคม มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นที่มาของ ส.ว. และเข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์และขัดรัฐธรรมนูญ
ด้านนายนิคม ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภา จึงถือว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือเข้าข่ายการขัดต่อผลประโยชน์ตามที่กล่าวหา พร้อมย้ำว่าทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม
ขณะที่ สมาชิกรัฐสภา ในส่วนของ ส.ว.เลือกตั้ง เช่น นายสุพจน์ เลียดประถม ส.ว.ตราด เห็นว่าในสมัยที่ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเคยแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นการแบ่งเขตเลือกตั้งเช่นกัน
สำหรับสาระสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แก้ไขเกี่ยวกับที่มาของ ส.ว.ที่ให้มาจากการการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และดำรงวาระต่อเนื่องได้ ไม่ห้ามสังกัดพรรคการเมืองในเวลา 5 ปี และไม่ห้ามเป็นเครือญาติ ส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีผู้ประสานงานคำแปรญัตติไว้ 202 คน กำหนดพิจารณา 2 วัน คือในวันที่ 20-21 สิงหาคม เวลา 09.30 น. – 22.00 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.
Rewriter : รัชฎา ตรงดี / สวท. รัชฎา ตรงดี / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556