Home > News Feed
     โมโตโรล่า โซลูชันส์ ร่วมมือกับ สามารถช่วยให้ บริษัท แคท เทเลคอม ขยายโครงข่ายวิทยุสื่อสารดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทย สำหรับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรเอกชน         วันนี้ บริษัท โมโตโรล่า โซลูชันส์ ได้ประกาศการยกระดับโครงข่ายวิทยุสื่อสารในระบบอนาล็อก ของบริษัท แคท เทเลคอม (มหาชน) ไปสู่ระบบ TETRA(Terrestrial Trunked Radio) ซึ่งเป็นโครงข่ายในระบบดิจิตอล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของคลื่นความถี่ยิ่งขึ้น บริษัทได้ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในระดับท้องถิ่นคือบริษัท สามารถเทเลคอม (มหาชน) เพื่อดำเนินงานในโครงการดังกล่าวนี้ การใช้โครงข่าย TETRA จะเป็นการยกระดับไปสู่การใช้โครงข่ายดิจิตอลในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก จากรูปแบบของผู้ดำเนินการ ซึ่งผู้ใช้ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนสามารถที่จะบอกรับเข้าเป็นสมาชิกกับโครงข่ายวิทยุสื่อสาร TETRA ในระบบดิจิตอลจากแคท เทเลคอม นี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอลนี้ด้วยตนเอง

         การยกระดับจากระบบเทคโนโลยีอนาล็อกที่มีอยู่ในปัจจุบันไปสู่ระบบดิจิตอลจะเป็นการดำเนินการตามลำดับขั้น เริ่มต้นจากการนำเครื่องลูกข่ายในระบบวิทยุสื่อสาร TETRA มาเริ่มใช้กับผู้ใช้สักสองถึงสามพันราย, การตั้งสถานีฐาน และชุมสายหลักเพื่อสร้างโครงข่ายในระบบดิจิตอลให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และชายฝั่งภาคตะวันออก อีสเทิร์นซีบอร์ดซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับโครงข่ายนี้ก็หมายรวมถึง ลูกค้ากลุ่มน้ำมัน และแก๊ส, ผู้ปฎิบัติการภาคขนส่ง และรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่สำคัญ ๆ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ถือว่าคุณภาพของการภารกิจการสื่อสารสำคัญยิ่งยวดเป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้

         ข้อเท็จจริงที่สำคัญ
         • สมาร์ทเน็ต เป็นโครงข่ายอนาล็อกซึ่งมีบริษัท แคท เทเลคอม (มหาชน) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ บริษัทโมโตโรล่า โซลูชันส์ เป็นผู้ยกระดับให้แก่บริษัทแคท ด้วยระบบ TETRA ซึ่งเป็นมาตรฐานในระบบดิจิตอล
         • CAT Telecom เป็นบริษัทผู้ดำเนินการระบบโครงข่ายเครื่องลูกข่ายวิทยุสื่อสารระบบอนาล็อกรายแรกในประเทศไทย สำหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและองค์กรเอกชน และโครงข่ายที่ใช้ก็เป็นโครงข่ายอนาล็อกของโมโตโรล่า การยกระดับสู่ระบบดิจิตอลแห่งอนาคตก็ทำให้ CAT เป็นรายแรกที่ดำเนินการด้านนี้ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน
         • ระบบโครงข่ายดิจิตอลของโมโตโรล่าเปรียบเสมือนเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของบริษัทโมโตโรล่า โซลูชันส์ในด้านเทคโนโลยีภารกิจการสื่อสารสำคัญยิ่งยวด เป็นการใช้เทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า Time-Division Multiple-Access (TDMA) เพื่อทำให้การส่งสัญญาณเสียงมีความชัดเจน, กว้างไกล และเป็นการส่งข้อมูลแบบองค์รวม มีความปลอดภัยสูง รวมถึงการใช้งานข้อมูล อย่างเช่น การส่งข้อความ, การติดตามหาสถานที่ และ ความสามารถในการสั่งการด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรโดยครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างไกล อีกทั้งมันยังช่วยเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยสำหรับทีมงานที่ต้องมีการเดินทางเคลื่อนที่อยู่เสมอ เป็นต้นในภาคการขนส่ง และ โลจิสติกส์, น้ำมันและแก๊ส รวมถึงองค์กรภาครัฐในระดับท้องถิ่นด้วย
         • การลงทุนในระบบ TETRA ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องรับประกันว่า CAT Telecom จะสามารถให้การสนับสนุนการให้บริการและความต้องการในอนาคตได้ โดยผ่านทางระบบที่เรียกว่า TEDS(TETRA Enhanced Data Service) ซึ่งจะสามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้เร็วกว่าจากส่วนกลางถึง 20 เท่า ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ business intelligence และการให้บริการฐานข้อมูลแก่ผู้ใช้ในระบบ
         • โมโตโรล่าได้จัดส่งเครื่องลูกข่าย TETRA มากกว่า 2 ล้านเครื่อง ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในทางอุตสาหกรรม และเป็นเครื่องชี้แสดงที่ชัดเจนถึงการเจริญเติบโตของฐานลูกค้า TETRA ในระดับโลก และการรับรู้ทางการตลาดที่ต่อเนื่องในตำแหน่งของความเป็นผู้นำผู้ริเริ่มในการพัฒนานวัตกรรม TETRA ขึ้นมา บริษัทโมโตโรล่า โซลูชันส์ ก็ยังเป็นผู้นำในระดับโลกในเชิงคุณภาพของโครงข่ายภารกิจการสื่อสารสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรสาธารณะด้านความปลอดภัย และองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์

         คำกล่าวสนับสนุนอ้างอิง
         สุปราณี เกื้อกูลเงิน Country Manager ของโมโตโรลา โซลูชันส์ ประเทศไทย
         “ นี่เป็นสัญญาทีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโมโตโรลา โซลูชันส์ และเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงในการทำตลาดและความเป็นผู้นำแห่งอนาคตของระบบสื่อสารแบบ Trunk ในประเทศไทย ด้วยการยกระดับโครงข่าย TETRA หน่วยงานองค์กรเอกชนและภาครัฐจะสามารถขยายการสื่อสารการทำงานออกไปได้ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่า ครอบคลุมและการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการสื่อสารด้านข้อมูลโดยมีระดับเสียงที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย อันที่จริงแล้ว ดิจิตอลเป็นสิ่งที่ลูกค้าของเราหลายรายเรียกร้องมาก และนวัตกรรมในพื้นฐาน TETRA ก็เป็นการตอบสนองความต้องการของพวกในวันนี้โดยมีขอบเขตที่จะขยายเติบโตต่อไปในอนาคต
         “พื้นฐาน TETRA ที่แข็งแรงที่มาจากการทดลองและทดสอบ ส่งผลตอบแทนที่จับต้องได้ในการลงทุนในระดับโลก ช่วยทำให้การส่งผ่านเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยโครงข่ายดิจิตอล ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับผลดีมากขึ้น ส่งผลต่อผลิตผลและความปลอดภัยในงานที่ทำ ระบบโซลูชันส์ของเราเป็นที่แพร่หลายใช้กันอยู่มากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก และเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านี้ เราเชื่อว่าโครงข่ายนี้จะดึงดูดผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการความยืดหยุ่น ผู้ที่ถือว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับการสื่อสารโดยมีพื้นที่ครอบคลุมที่กว้างใหญ่


    
วันที่ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556