Home > News Feed
    วันแรก BANPU ซื้อหุ้นคืน 30,000 หุ้น

 

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                        

เรื่อง                                      : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่                                      : 15 มี.ค. 2556
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                          : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ                       : 14 ก.ย. 2556
โครงการซื้อหุ้นคืน                            
วันที่คณะกรรมการมีมติ                         : 22 ก.พ. 2556
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)         : 13,560,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ      : 5.00
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน                           
วันที่ซื้อหุ้นคืน                                : 15 มี.ค. 2556
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                          : 30,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)            : 383.00
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                          : 382.00
มูลค่ารวม(บาท)                              : 11,480,000.00
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น                     
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน     : 30,000
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 0.01
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(ล้านบาท)                      : 11,480,000.00
 

    
วันที่ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2556