Home > News Feed
    อบจ.ชัยภูมิ จัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียวในพื้นที่จังหวัดชัยภู

 

วันที่ข่าว : 9 มีนาคม 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียวนำร่องในพื้นที่อำเภอจัตุรัส โดยใช้หญ้าเป็นตัวหมักในการทำก๊าซชีวภาพ ป้อนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายมนตรี ชาลีเครื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานการสัมมนาเพื่อการดำเนินงาน โครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว ที่ห้องประชุมโรงแรงชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียน และสื่อมวลชนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ร่วมผู้เข้าสัมมนา 50 คน โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการให้ความรู้ในเรื่องการจัดตั้งสถานีพลังงานสีเขียว มีเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าให้ได้ ในปี 2564 จำนวน 3 พัน 630 เมกกะวัตน์ ในภาคอีสาน 15 แห่ง ซึ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน ร่วมทุนกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร จัดตั้งเป็นกลุ่มวิหกิจชุมชน สหกรณ์หรือแม้แต่ในรูปของนิติบุคคล รวมทั้งสถาบันการเงินได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของและแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของชุมชน และเป็นการสร้างอาชีพให้เกษตรที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
นายมนตรี ชาลีเครื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ตั้งโรงงานในเขตตำบลละหาน อำเภจัตุรัส จากทั้งหมด 15 แห่งในภาคอีสาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ละแห่งขนาด 1 เมกกะวัตน์ ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช้หญ้า เนเปียร์ เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งหญ้าเนเปียร์ที่ได้จะมาจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรปลูกหญ้าขายให้กับโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยราคาที่เกษตรขายหญ้าเนเปียร์ จะมีราคาใกล้เคียงกับอ้อย โดยทางโรงงานเป็นผู้ประกันราคาในการรับซื้อ ปลูกหญ้าเนเปียร์ 3 เดือน ตัดส่งโรงงานได้ ซึ่งนับว่าจะเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทย

 

ชูชาติ เจือกุดขมิ้น สวท.ชัยภูมิ รายงาน
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชูชาติ เจือกุดขมิ้น
Rewriter : เพ็ญสิน สงเนียม / สวท. เพ็ญสิน สงเนียม / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
    
วันที่ : 09 มีนาคม พ.ศ. 2556