Home > News Feed
    กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผลอีก 0.76 บาทต่อหน่วย

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล จำนวน 0.76 บาทต่อหน่วยลงทุน สำหรับรอบดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2555 ในวันที่ 18 มีนาคมนี้

 

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวแก้วปันผลจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ในอัตรา 0.76 บาทต่อหน่วย โดยเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2555 รวมจำนวน 1.73 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายออกไปครั้งก่อน

 

“บัวแก้วปันผล จัดตั้งในปี 2537 มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี การคัดเลือกหุ้นลงทุนตามแนวทางของกองทุนบัวหลวง เราจะแสวงหาวงจรแห่งความรุ่งเรือง กำหนดธีมการลงทุนที่เหมาะสม คัดเลือกบริษัทที่ได้รับผลดีจากธีมนั้น สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เท่ากับ 1,796 ล้านบาท มีมูลค่าหน่วยลงทุน อยู่ที่ 5.8167 บาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงครั้งนี้ รวม 18 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 9.33 บาทต่อหน่วย

 

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานล่าสุด ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 16.55 ย้อนหลัง 6 เดือนที่ร้อยละ 32.20 ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ร้อยละ 56.64 ย้อนหลัง 3 ปีที่ร้อยละ 159.35 ย้อนหลัง 5 ปีที่ร้อยละ 144.06 ย้อนหลัง 10 ปีที่ร้อยละ 762.17 และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ร้อยละ 176.70 ซึ่งล้วนชนะเกณฑ์มาตรฐาน หรือ SET Index ซึ่งเป็นร้อยละ 14.01, 24.06, 35.78, 109.81, 92.36, 294.97 และ 12.30  ตามลำดับ อันแสดงถึงผลสำเร็จตามแนวทางการบริหารของกองทุนบัวหลวง ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม”

 

นายวศิน กล่าวต่อว่า กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และหยุดขายหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคมนี้ แต่ยังคงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากลูกค้าที่ต้องการขายคืนได้ตามปกติ โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคมที่จะถึงนี้

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือ บัวหลวงโฟน 1333 หรือที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือที่ www.bblam.co.th

 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

1,796,009,515.63 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.8167 บาท

 

ผลการดำเนินงานเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เกณฑ์มาตรฐาน AIMC)

[ 25 มกราคม 2556 ]

กองทุนเปิด

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
เริ่มตั้ง
กองทุน

บัวแก้วปันผล (BKD)

16.55 %

32.20 %

56.64 %

159.35 %

144.06 %

762.17 %

176.70 %

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ

14.01%

24.06%

35.78%

109.81%

92.36%

294.97%

12.30 %

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

    
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556