Home > News Feed
    จอมทรัพย์ โลจายะ เผยหลังขายกิจการSUPERให้SCCC จะไม่ทำธุรกิจอิฐมวลเบาใน10ปี-DEเหลือ 0.58เท่า หลังโดนงาบ

 


นาย จอมทรัพย์ โลจายะ                    ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)   SUPER เปิดเผยว่า  การขายธุรกิจให้SCCC ครั้งนี้  มีเงื่อนไข  สัญญำข้อตกลงไม่แข่งขันทำงธุรกิจ(Non-Competition Agreement) คือ
 ภำยในระยะเวลำ 10 ปีนับจำก Effective Date(Effective หมำยถึง Closing Date) SUPER,SUPERBLOCK SOUTH ,นำยจอมทรัพย์ โลจำยะ และ นำยขุมทรัพย์ โลจำยะ(อดีตกรรมกำร) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง(Connected Person) จะไม่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอิฐมวลเบำซึ่งเป็นกำรแข่งขันกับ SCCC ทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม และไม่ดำเนินกำรติดต่อกับลูกค้ำ ตัวแทนจำหน่ำย ผู้จัดจำหน่ำยวัตถุดิบ และไม่ทำกิจกรรมใดเพื่อเป็นกำรแข่งขันกับ SCCC และ/หรือ บริษัทย่อยของ SCCC ทั้งในนำมของตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ
 
1. SCCC เสนอซื้อทรัพย์สินในกำรดำเนินธุรกิจในมูลค่ำ 500,000,000 บาท(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวน่ำจะมีมูลค่ำที่ดีกว่ำกรณีที่ SUPER ดำเนินธุรกิจผลิตอิฐมวลเบำต่อไป ทั้งนี้ หำก SUPER ดำเนินธุรกิจผลิตอิฐมวลเบำต่อไป อำจต้องเผชิญปัญหำกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำที่มีสภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงมำเป็นระยะเวลำนำนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับกำรที่ผู้ผลิตรำยอื่นๆ มีควำมพร้อมในกำรแข่งขันทำงธุรกิจมำกกว่ำ SUPER ไม่ว่ำจะเป็นควำมแข็งแรงทำงด้ำนกำรเงิน กำรเอื้ออำนวยของธุรกิจในกลุ่ม ดังนั้น จึงมีควำมเป็นไปได้สูงที่รำยได้และสัดส่วนกำรทำกำไรอำจมีจำนวนที่ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ

2. ผลกำรดำเนินงำนของ SUPER ในอดีตที่ผ่ำนมำประสบภำวะขำดทุนมำอย่ำงต่อเนื่องโดยในปี 2553 และ 2554 มีผลขำดทุนสุทธิเท่ำกับ 39.46 ล้ำนบำทและ 42.71 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 ถึงแม้ SUPER จะมีกำไรเป็นจำนวน 54.58 ล้ำนบำท แต่ก็เป็นจำนวนที่ไม่มำกนัก อีกทั้งกำไรส่วนหนึ่งก็เป็นกำไรที่ได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำรระบบงำนหลักให้แก่ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

3. ณ ปัจจุบัน SCCC เป็นผู้เสนอเพียงรำยเดียวที่ทำกำรเสนอซื้อทรัพย์สินในกำรดำเนินธุรกิจอิฐมวลเบำ ในทำงปฏิบัติอำจมีควำมเป็นไปได้ที่จะมีผู้ลงทุนรำยอื่นเสนอรำคำที่สูงขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมควำมเป็นไปได้ดังกล่ำวมีควำมไม่แน่นอนสูง นอกจำกนั้นและในกำรขำยทรัพย์สินครั้งนี้ SUPER ไม่ได้เป็นผู้จัดกำรเสนอขำย แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ SCCC มีควำมสนใจต้องกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจผลิตอิฐมวลเบำ และเมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำในด้ำนต่ำงๆแล้ว พบว่ำข้อเสนอที่ SUPER ได้รับจำก SCCC เป็นข้อเสนอที่มีควำมเหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4. ภำยหลังกำรจำหน่ำยทรัพย์สินให้แก่ SCCC และนำเงินที่ได้รับเพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถำบันกำรเงินและหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทำให้ SUPER มีเงินสดคงเหลือเป็นจำนวนมำกถึง 180 ล้ำนบำท ส่งผลให้ SUPER มีสภำพคล่องทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึ้น เป็นแหล่งเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภำพคล่องในกำรดำเนินงำนและสร้ำงโอกำสและควำมพร้อมในกำรเข้ำลงทุนโครงกำรที่น่ำสนใจในอนำคต

5. SUPER จะไม่มีภำระหนี้สินหรือภำระผูกพันใดๆกับสถำบันกำรเงิน ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อเงินทุน(Debt to Equity Ratio) ของงบกำรเงินรวม จะลดลงจำก 2.07 เท่ำเหลือ 0.58 เท่ำ

6. SUPER มีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบกำรที่ดีขึ้น เนื่องจำก ไม่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำยที่ต้องทำกำรชำระเป็นรำยเดือนอีกต่อไป

 

    
วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555