Home > News Feed
    สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้การรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 จังหวัดพะเยา ที่ศาลาประชาคมภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยา ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา (ธกส.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ ในการรับจำนำข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยมีตัวแทนเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง , อำเภอแม่ใจ , อำเภอดอกคำใต้ , และอำเภอภูกามยาว เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก
นายอติวรรธน์ หอมนาน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 และได้อนุมัติกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา และวิธีการรับจำนำ โดยจังหวัดพะเยามีประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี 2555/56 จำนวน 325,463 ตัน ซึงการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของจังหวัดพะเยาในปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ การชั่งน้ำหนักข้าว การวัดความชื้น การคำนวณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนของการรับจำนำข้าว สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาจึงร่วมกับ ธกส.จังหวัดพะเยา จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิคต่างๆในการรับจำนำข้าวเปลือก ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกันของภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้การรับจำนำข้าวเปลือกจังหวัดพะเยาครั้งต่อไป สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา และ ธกส.จังหวัดพะเยา จะจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปง ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
Rewriter : จิรภิญา สมลังกา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555