Home > News Feed
    จ.ประจวบฯเพิ่มโควตารับซื้อมะพร้าวแห้งจากรายละ 500 กิโลกรัม เป็น 1,250 กิโลกรัม

คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับเพิ่มโควตารับซื้อมะพร้าวแห้งจากเกษตรกรจากเดิม 500 กิโลกรัม ปรับเป็นไม่เกิน 1,250 กิโลกรัม นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คพก.) พิจารณาจัดสรรให้เพิ่มเติมจากเดิมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถขายมะพร้าวแห้งได้รายละ 20 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ปรับเพิ่มโควตาให้แก่เกษตรกรสามารถขายมะพร้าวแห้งได้รายละ 50 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่เกิน 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ หากเกษตรกรท่านใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถแจ้งความจำนงขอขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่
ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่มีพื้นที่ปลูกมากและเป็นรายใหญ่ ขอให้คณะทำงานประจำจุดรับซื้อ เสนอรายชื่อพร้อมทั้งแจ้งจำนวนพื้นที่ปลูก จำนวนเนื้อมะพร้าวแห้งที่เกษตรกรต้องการจำหน่าย เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพก.) พิจารณาเป็นรายไป
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ราคารับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ณ จุดรับซื้อ ไม่เป็นไปตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เนื่องจากหลักการในทางปฏิบัติให้คณะทำงานประจำจุดรับซื้อ ผู้รวบรวมที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้แทนเกษตรกร ทำความตกลงราคาร่วมกันโดยได้รับความยินยอมทั้งสามฝ่าย ล่าสุดสถานการณ์ราคาเนื้อมะพร้าวแห้งในขณะนี้ มีแนวโน้มลดลง สาเหตุจากตลาดยังคงมีคำสั่งซื้อน้ำมันมะพร้าวเท่าเดิม แต่ปริมาณเนื้อมะพร้าวแห้งมีเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มซึ่งสามารถทดแทนน้ำมันมะพร้าวได้ ก็มีราคาลดลงเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุให้ราคาเนื้อมะพร้าวแห้งมีแนวโน้มลดลง สำหรับราคาที่ซื้อขายกันในขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 11 บาท

    
วันที่ : 05 ตุลาคม พ.ศ. 2555