Home > News Feed
     เจาะแนวคิด “ปันผลเหมือนกัน ต้องเลือกที่ใส่ใจมากกว่า” ทำไม BSIRICG จ่ายปันผลครั้งแรก 0.20 บาทได้ หลังเปิดกองทุน 5 เมษาที่ผ่านมา

 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) กล่าวว่า ถ้าติดตามผลงานการลงทุนของกองทุนบัวหลวงมาโดยต่อเนื่อง ก็จะพบว่า แนวทางการลงทุนของเราจะมีกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้า เพื่อดูว่ามี Trend ใดจะเกิดขึ้น และกลุ่มอุตสาหกรรมใดที่จะได้ผลดีผลเสีย แล้วจึงไปแสวงหาบริษัทที่จะได้รับผลดีจากสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมาลงทุน ภายใต้หลัก  Good Stock + Good Trade = Good Performance ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนต่างๆ ของเราที่ผ่านมา ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ความสำเร็จในกลยุทธ์และปรัชญาการลงทุนที่เรายึดมั่นตลอดมาได้เป็นอย่างดี

 

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล หรือ BSIRICG กองทุนหุ้นน้องใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีกองหนึ่ง เพราะหลังจากจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ด้วยราคาเสนอขายครั้งแรก 10 บาทต่อหน่วย ก็สามารถจ่ายปันผลจากผลงานระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ 0.20 บาทต่อหน่วยได้แล้ว

 

“BSIRICG  เป็นกองทุนตัวอย่างที่ดี เพราะ มุ่งตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นปันผลของบริษัทที่มีคุณภาพ  ผู้ลงทุนในกองทุนนี้จะมุ่งหวังเงินปันผลจากการลงทุนเป็นรายได้ประจำ โดยมีความเข้าใจและไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนของราคาหุ้น ท่ามกลางภาวะวิกฤติหนี้สาธารณะที่กำลังเกิดขึ้นโดยต่อเนื่อง เนื่องจากกองทุนลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพ  มีศักยภาพ  มี Trend ในการเติบโตที่ดี” นางวรวรรณ กล่าว

 

หุ้นปันผลที่มีคุณภาพ ในความหมายของกองทุน BSIRICG ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 1. ต้องเป็นหุ้นของบริษัทที่มีประวัติจ่ายปันผลในอัตราสูง สม่ำเสมอ และมีสภาพคล่องซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดเอ็ม เอ ไอ   2. ธุรกิจที่บริษัทนั้นดำเนินการต้องมีแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมและของตัวบริษัทเองที่ดี  3. ต้องเป็นกิจการที่ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับดีขึ้นไป ตามที่สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำรวจเป็นประจำทุกปี

 

ด้วยปัจจัยข้างต้น  BSIRICG จึงแตกต่างจากกองทุนรวมหุ้นปันผลอื่นๆ โดย บลจ.บัวหลวง เชื่อว่าบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตด้วยการบริหารอย่างมีจริยธรรมและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ จะทำให้เงินปันผลจากหุ้นที่กองทุนลงทุนนั้นมีความสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น

 

ท่านที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488  กด 8 หรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุน ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทั้งนี้ กองทุน BSIRICG เปิดให้ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป

 

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555

กองทุน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

BSIRICG

-

-

-

-

-

-

2.37%

SET High Dividended 30 Index

-

-

-

-

-

-

-4.82%

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

    
วันที่ : 08 สิงหาคม พ.ศ. 2555