Home > News Feed
    ประธานหอการค้า จังหวัดตากระบุหลังพม่าประกาศปรับเปลี่ยนประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตย

ประธานหอการค้า จังหวัดตากระบุหลังพม่าประกาศปรับเปลี่ยนประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยและสร้าง เศรฐกิจของพม่าให้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลการค้าขายชายแดนของทั้งสองประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ประธานหอ การค้าจังหวัดตากระบุหลังพม่าประกาศปรับเปลี่ยนประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยและ สร้างเศรฐกิจของพม่าให้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลการค้าขายชายแดนของทั้งสองประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ขณะที่พม่าได้เริ่มปรับเปลี่ยนบทบาทของประเทศ เข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนสนามชายแดนเข้าสู่สนามการค้า รองรับการเป็นประธานอาเซียน รวมทั้งเตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในอีก 2 ปี ข้างหน้า ทำให้พม่ายุคใหม่หันมาสร้างความเป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจสู่สากล ซึ่งการนำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยและการสร้างเศรษฐกิจของพม่า ได้ส่งผลทำให้การค้าชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดีของพม่า มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเกือบร้อยละ 20
นอกจากนี้ ยังเอื้อต่อการเป็นเขตเศรษฐกิจและเมืองคู่แฝดทางการค้าระหว่างกัน เพื่อปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เนื่องจากด่านชายแดนแม่สอด เมียวดี ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค นี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : แม่สอด(สวท.)   Rewriter : เพ็ญนภา เข็มตรง
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
    
วันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2555